EvilLyrics
Translation: Slovenian
Status: activeOriginal author: OriksCorrection author:Mirko Barkovič
Some characters might appear incorrectly here, but they can still show correctly in EvilLyrics when using LNG file. Please test it first before you start making correction.
EvilLyrics Localization Template
version for build 134 - 14/09/2004
check for latest version and recent changes at http://www.evillabs.sk/evillyrics/localize.php
ONLY TRANSLATE TEXT BETWEEN number AND //. Text after // is just remark, there's no need to translate that
when you're done, compile your file with ELtrans.exe, put created lng file into your EL directory and try to load it
If it loads successfully, check if the text isn't overlapped somewhere
Feel free to rephrase some texts if they sound more understandable in your language

/n is new line delimiter
%1 and %2 are parameters ... they will get replaced in the text


First line is a charset number .. replace XXX by your number and test it
charsetWestEurope = 0
charsetDefault = 1
charsetSymbol = 2
charsetJapanese = 128
charsetKorean = 129
charsetChineseS = 134
charsetChienseT = 136
charsetGreek = 161
charsetTurkish = 162
charsetHebrew = 177
charsetArabic = 178
charsetBaltic = 186
charsetCyrillic = 204
charsetEastEurope = 238
charsetDosBox = 255

--- localization file start

Charset|238
0|Splo�no //General
1|Pomnilnik //Cache
2|Karaoke //Karaoke
3|Napredno //Advanced
4|O programu //About
6|Izgled //Apperance-frame
7|Vedno na vrhu //Always on top
8|Pomanj�an način //Tray mode
9|Pomanj�aj ob izhodu //Minimize on close
10|Izberi pisavo besedila //Select lyrics font
11|Ozadje //Background - label
12|Nastavitve iskanja //Search settings - frame name
13|Ključna beseda "besedila" //"Lyrics" keyword - label
14|Ključna beseda v poizvedbi brskalnika/nČe poslu�ate večinoma pesmi, ki niso v angle�čini,/nizberite ali vtipkajte ključno besedo v svojem jeziku // "lyrics keyword label tooltip description - Keyword used to query search engines/nIn case you listen mostly to non-english songs/npick or type keyword in your language
15|Poka�i v glavnem oknu //Show keyword selector in main window - checkbox
127|Omogoči nepoznane strani //Allow unknown sites
16|Razčlenjevanje naslova pesmi //Song title parsing - frame name
17|Ne prezri �tevilk //1st filtering option Don 't filter numbers
18|Prezri samostojne �tevilke //2nd filtering option Filter stand-alone numbers i.e. numbers surrounded by spaces ... ie which are not part of the word like in U2
19|Prezri vse �tevilke //3nd filtering option - Filter all numbers
5|Ne upo�tevaj besedila v oklepajih //Ignore bracketed text - checkbox
20|Izključene ključne besede //Excluded keywords - label
21|Nastavitve pomnilnika //Cache settings - frame name
22|Sprazni pomnilnik //Clear cache
23|Ureditev pomnilnika //Cache organization
24|Po prvi črki //By first letter
25|Single directory //Single directory
26|Pot pomnilnika //Cache path
27|Po enem tednu ponovno preveri napačna besedila //Re-check wrong lyrics after a week
28|Po spremembi samodejno shrani pod izvirno ime pesmi //Automatically save under original song name after change
29|Posredovalni stre�nik (proksi) //Proxy - frame label
30|Uporabi proksi //Use proxy
31|Stre�nik //Server
32|Vrata //Port
33|Upor. ime //Username
34|Geslo //Password
35|Objava karaok //Karaoke posting - frame name
36|Za prispevek s svojim imenom se prosimo registrirajte na na�i spletni strani. Registracija je BREZPLAČNA. //To contribute under your name please register on our website. Registration is FREE.
37|Nato sem vpi�ite svoje uporabni�ko ime in geslo: //Then enter your login name and password here:
38|Upor. ime //Login
39|Geslo //Password
40|Registracija //Register - button which takes you to registration page
41|Posodobitev kazala karaok //Karaoke index update - frame name
42|Posodobi kazalo //Update karaoke index now!... ie. button text
43|Pojavna opozorila karaok //Karaoke pop-up alerts
44|Objava besedila //Lyrics posting
128|Na url // (save lyrics) to url
129|V datoteko // (save lyrics) to file
45|Ne shrani //Don't save - 3 file saving options
46|Samodejno //Save automatically
47|Na pritisk tipke //On button press
48|Ostale nastavitve //Other settings - frame name
49|Začni z Winamp-om //Start with Winamp
50|Deluje le, če ste izbrali "Winamp start-up plugin" med namestitvijo EvilLyrics/nZa popolno odstranitev zagonskega vtičnika, pojdite na področje Winamp's General plugins //!!!! Don't translate text "Winamp start-up plugin" ... Only works if you selected "Winamp start-up plugin" during EvilLyrics installation/nTo remove start-up plugin completely go to Winamp's General plugins section - message that pops up when you click a little "?"
51|Anonimna statistika //Anonymous statistics
52|Nastavi na privzete nastavitve //Set to default settings (resets EL settings to default)
53|Posodobitve //Updates - frame name
54|Preveri za novo različico //Check new (checks for new version of EL)
55|V redu //OK - bottom buttons

56|Prekliči //Cancel - bottom buttons
57|Uporabi //Apply - bottom buttons
58|Nastavitve //Preferences - window name
59|posodabljam ... //updating ... displayed on the button while updating karaoke index
60|Prevajalci: //"Translators: " text .. not used anywhere yet ... the names of translators will be hard coded ... so please send the name or nick you would like to appear here along with translated language file
61|Izberi mapo //on folder picking dilaog
62|Ali �elite počistiti vsebino pomnilnika besedil, ki se nahaja v "%1" ?/ntrajalo bo nekaj časa, odvisno od velikosti/n(it will leave karaoke files intact)
63|Spremenili ste slog ureditve pomnilnika. Ali �elite sedaj ponovno zgraditi pomnilnik? (Lahko traja nekaj časa, odvisno od velikosti pomnilnika)
64|Vpi�ite URL za objavo. Uporabite %L za bededilo, %S za naslov pesmi./nPrimer: http://www.myblog.com/postlyrics.php?song=%S&lyrics=%L
65|Va�e kazalo karaok je staro %1 dni/nDatotek v kazalu: %2
66|Nimate �e kazala karaok. Posodobite ga //You don't have karaoke index yet. Update it - text that shows on karaoke status label when you have no karaoke index ... shouldn't happen though
67|Program lahko prosto razdajate. Ker je program brezplačen, avtor ne more in ne bo prevzel nase odgovornosti za obna�anje programa. Za ta program ne obstajajo nobene garancije.
68|Zahvala: //"Thanks to" text
69|... in vsem ostalim, ki so pomagali z dragocenimi predlogi in podporo. //... and all the rest of you who helped with valuable suggestions and support.
70|EvilLyrics je brezplačna programska oprema. Če cenite na�e delo, lahko prispevate na na�i spletni strani za prispevke. //EvilLyrics is free software, if you would like to appreciate our work you may donate in Donation page of our website.
71|Zadnja posodobitev filtra: //Last filter update:
//Main application window related
//toolbar
72|Poizkusi z naslednjim zadetkom
73|Ponovno nalo�i besedilo pesmi
74|Ustavi nalaganje
75|Uredi besedilo pesmi
76|Natisni besedilo pesmi
77|Odpri izvirno mesto z besedilom v brskalniku
78|Besedila za celoten album
79|Preiskovanje medmre�ja po celotnem besedilu
80|Vse pesmi trenutnega izvajalca
81|Objavi trenutno besedilo na spletni strani
82|Snemanje karaok
83|I�či karaoke datoteko
84|Poka�i karaoke vrstico
86|Pomoč
//Toolbar submenus
85|Poizvedba Googla po tej pesmi
87|Prevod besedila
88|Iskanje celotnega besedila
89|Profil albuma //album profile search ... like profile on Amazon
90|Iskanje akordov
91|Ovitek albuma //album cover serach
92|Iskanje besedil celotnega albuma ...
93|Objavitelji ...
94|Allmusic Guide profil
95|Objavi besedilo //submit lyrics to selected lyrics page
96|Domača stran EvilLyrics
97|Sporoči hro�ča //ie application bug
98|dodatna iskanja //keep case
99|Spletno iskanje po celotnem besedilu
100|Preiskovanje pomnilnika po celotnem besedilu
101|Najdi karaoke
102|Izbri�i karaoke
103|Po�lji karaoke
104|Navodila za izdelavo karaok
//Statusbar
105|Podatki o karaokah
106|Stanje povezave //ie internet connection online/offline
//Popup Menus
//Main popup menu .. keep texts short here so menu doesn't get wide
107|Razlo�i "%1" ...
108|Počisti to besedilo //erases lyrics to current song
109|POdatki o pomnilniku
110|Skrčen način
111|Urejevalni�ki način
112|Prika�i karaoke vrstico
113|Pomikanje po karaokah //function for turning scrolling on/off
114|Kopiraj
115|Prilepi
116|Dodatna iskanja
117|Izhod
//Statusbar menu
118|Sporoči spodletel filter
119|Zakaj ne najde ničesar?
120|Glasovanje kakovosti karaok //ie voting for karaoke files .. feel free to rephrase ... like voting for karaoek files ... and good/bad file
121|Te karaoke so DOBRE
122|Te karaoke so SLABE
123|Pomoč vrstice stanja
124|Kopiraj URL besedila na odlo�i�če
//Karaoke statusbar icon menu
125|Direktno pridobi najbolj�i zadetek
126|Pojdi na seznam karaok (brskalnik)
//functionality
//Cacheinfo box
130|Pesem
131|Pot //Path to the song on your hard drive
132|Nalo�eno //followed by date
133|Nalo�eno iz //followed by url
134|Ročno urejano
135|Da
136|Ne
137|�tevilo vrstic // number of lines in lyrics file
138|Karaoke nalo�ene //followed by date
139|vi (verjetno neposredovana datoteka) //informing that karaoke file has no name in it, so it was probably created by you and haven't been sent yet
140|Avtor karaok //karaoke author name
141|�tevilo časovnih sledi
142|ne upo�tevaj praznih vrstic //meaning that number of timestamps doesn't take into account timestamps for empty lines .. can be used "without empty lines"
143|ni �e nalo�en
144|Predvajalnik
145|Napaka v analizi datotek //error while getting info for info window ... can translate just like "error"
146|Bi radi shranili te informacije na ODLO�I�ČE?
147|podatki o trenutni pesmi // name of the info window .. keep case .. it's displayed like EvilLyrics - current info name
148|nalaganje razlage ... //displayed while explanation is downloaded from dictionary
149|Ne najdem v slovarju
150|Posodobitev uspe�na //Karaoke index update
151|Napaka med posodobitvijo
152|Glasovali ste �e prej //karaoke voting messages ... can be "You already voted"
153|Hvala za glas
154|Napaka na strani, prosimo poskusite ponovno
155|Prosimo za kratek razlog, zaradi katerega mislite, da je filter spodletel (ni vrnjeno besedilo, informacije o izvajalcu/pesmi so bile vključene v besedilo, ipd.) ali le posredujte brez navedbe razloga
156|spodletel filter //the name of the dialog
157|Napačna kombinacija imena in gesla
158|Sporočeno. Hvala
159|Za poročanje morate biti vpisani v karaoke oddelek
160|Na razpolago ni ustreznih karaok. Dvokliknite na ikono da odprete seznam karaok.
161|povezan //lowercase
162|nepovezan //lowercase
163|Ali �elite delati nepovezani?
164|neznan //as Lyrics source: unknown ... when we don't know which url lyrics came from
165|Za ponovno usposobitev skritih gumbov pritisnite "Reset" v naslednjem pogovornem oknu/nV Nastavitvah lahko nastavite orodno vrstico za skrivanje
166|Karaoke poravnane za %1 sekund //followed by number of seconds
167|i�čem "%1" (pritisni Urejanje za urejanje besedila) //displayed in statusbar while using type-ahead ...
168|Ne morem najti "%1". Pritisnite ESC za ponovno iskanje
169|Vpi�ite iskano // displays after you pressed esc ... you are actually being asked to type your query again
170|Zdaj ste v načinu za shranjevanje karaok. Predvajajte pesem in uskladite čas tukaj ter v va�em predvajalniku. Premaknite vrstico dol z uporabo tipke DOL. Prej�nje časovne sledi izbri�ete s tipko GOR. Pesem naj se predvaja do konca, nato boste lahko shranili karaoke. Za tem ponovno predvajajte pesem. Shranila se bo na na� stre�nik. Kliknite tukaj za podrobnosti.
171|Iskanje novi filtrov ...
172|Nalaganje novih filtrov ...
173|Nova različica EvilLyrics je na voljo. Se �elite povezati z www.evillabs.sk in nalo�iti novo različico?
174|Za�enite svoj predvajalnik ali vtipkajte izvajalca in naslov pesmi v prostor zgoraj
175|Seznam karaok je star %1 dni. Posodobite ga v nastavitvah
176|zaznavam //displayed as tooltip over player icon ... saying like "detecting Winamp"
177|Ročni način - ne zaznavam nobenega znanega predvajalnika
178|Karaoke so na voljo - klikni za prenos!
179|Karaoke niso na voljo
180|Vpi�ite iskane besede (ločene s presledki)
181|Dvokliknite za iskanje besedil pesmi
182|prikazujem prvih petdeset zadetkov
183|Ne najdem pesmi. Poskusite z drugimi ključnimi besedami
184|Napačna ID3 značka. Ni objavljeno
185|Trenutno nimate dovoljenja za objavo karaok. Ponovno predvajajte karaoke. Objavljene bodo samodejno.
186|Karaoke niso bile objavljene. Poskusite s ponovnim predvajanjem.
187|Va�e karaoke ne usrezajo merilom. Ustvarite nove
188|Ročno ste spremenili naslov./nAli �elite shraniti besedilo s prvotnim imenom (%1)?/nČe storite tako, bo ob naslednjem predvajanju pesmi prikazano to besedilo
189|Karaoke so bile spremenjene med ponovnim predvajanjem. �elite shraniti spremembe?
190|Karaoke so bile prilagojene. Objavljene bodo ob naslednjem predvajanju
191|Zaznanih %1 časovnih sledi v pesmi %2 v obsegu %3/nČe se čas ne ujema s časom v predvajalniku, preberite navodila in ponovno posnemite karaoke/nShranim posnete karaoke? //like detected 22 timestamps in song Britney Spears - Lucky within 3:40
192|Karaoke shranjene. Ponovno predvajajte pesem. Če so karaoke pravilno shranjene, bodo objavljene na na�em stre�niku.
193|Pravkar nalo�eno //Meaning lyrics were downloaded "in this moment"
194|nalagam ...
195|Ne najdem besedila pesmi
196|Ni besedila. Za iskanje preklopite v Povezan način
197|Noben filter ni uporabljen
198|uporabljam ključno besedo //lowercase .. meaning "using keyword keyword" ... like "using keyword songtexten"
199|%1 pesmi čaka v vrsti //during mass downloading
200|Va�e besedilo je bilo shranjeno v datoteko "lyrics.txt" v va�i EvilLyrics mapi. Ali jih �elite odpreti v Bele�nici?
201|Ne najbem besedila v bazi podatkov, prikazujem sorodno stran
202|karaoke NISO �e objavljene - predvajajte pesem do konca
203|karaoke ustvaril(a) %1 //karaoke by JohnDoe
204|Napačno besedilo? Preizkusite naslednji zadetek z uporabo gumba 'Naslednji' ...
205|Za to pesem karaoke niso na voljo!
206|Pritisnite ikono "ustnice" za karaoke
207|Mo�nosti objaljanja niso izpolnjene //displayed while posting lyrics to a webpage (error)
208|objavljam ... //displayed while posting lyrics to a webpage
209|analiziram ... //displayed while parsing (cleaning) downloaded lyrics
210|Ne najdem besedila te pesmi. Preberite namige za izbolj�anje iskanja besedil
211|Iz pomnilnika - nalo�eno %1 //followed by date and time
212|[%1] shranjujem: %2 [%3 shranjenih časovnih sledi] //like [00:58] saving: Lucky [8 positions saved] ... ie %1=time, %2=song name, %3=number of timestamps saved
213|Končano //or Finished or whatever ... something has finished
214|Ni mogoče najti
215|Izberite stran in pritisnite Potrdi (Enter) //on submit lyrics dialog ... bellow it is the list of sites
216|Na voljo ni karaok za izbris
217|Karaoke ne obstajajo ali so �e objavljene // can rephrase like "karaoke doesn't exist or it was already submitted"
218|Ne morem razbrati imena izvajalca, popravite ID3 značke //while searching for poster .. we need to get artist name ... if mp3 is not tagged properly we can't get it
219|Vpi�ite nekaj besed iz besedila pesmi (ločenih s presledki) //fulltext song search
220|Uva�ate časovne sledi za trenutno predvajano datoteko:/n%1/nPreverite, če je trajanje pesmi pribli�no %2 // like you importing timestamp file for britney spears, check if length is approximately 3:22
//batch downloading related
221|Glasujte za karaoke s klikom sem
222|Nepodprt seznam predvajanja
223|Seznami predvajanja z več kot %1 predmeti niso podprti
224|EvilLyrics bo sedaj posku�al nalo�iti/nbesedila za %1 pesmi //like EvilLyrics will now try to download lyrics to 15 songs ... displayed when you drop a playlist into evillyrics window
225|Časovne sledi so shranjene. Sledite navodilom //after you press karaoke recording button // displayed in statusbar when you press karaoke recording button
226|Za začetek izdelave časovnih sledi pritisnite USTAVI in nato PREDVAJAJ v svojem predvajalniku./nČas v predvajalniku in v EvilLyrics morata biti usklajena! //displayed in popup window when karaoke recording button pressed
227|Besedilo ni nalo�eno /// in karaoke recording mode when there are no lyrics
228|Shranjevanje karaok izključeno // araoke mode turned off using teh button
229|Stran z podatki ni na voljo //when you try to open original page in your browser (using globe icon) but original location information is not available so it cannot be opened
230|Ne morem pridobiti pesmi glede na izvajalca
231|Shrani besedilo pesmi //displayed as tooltip on Save button in toolbar when it's pressed
232|Urejevalni�ki način - pritisnite Shrani za nadaljevanje pridobivanja besedila
233|Prevelika datoteka - preskakujem ... // when too large file is being downloaded ... over 100kb ... we know it's nt lyrics because lyrics pages don't use to be that big so we just cancel downloading
234|nalagam iz %1 (%2 zlogov [bajtov]) //in statusbar ... like: downloading from lyrics.com (3000 bytes)
235|preusmerjam (#%1) ... //nth redirection while downloading ... like Redirecting (#2) ...
236|Za to pesem karaoke niso na voljo
237|Karaoke vrstica - kliknite na besedilo spodaj da skrijete okvir okna //displayed on top of the karaoke bar when it is in "border" mode
238|Sporoči napačen "%1" filter //like: Report incorrect "lyrics.com" filter
239|besedilo pridobljeno od //followed by site name
240|Nalagam iz %1 ... //like: downloading from lyrics.com ...
241|Povezujem z %1 ...
242|Uporabljen filter [%1] //like: [sing365] filter used
243|več informacij //clickable popup link
244|Jezik
245|skrij orodno vrstico
246|Dol�ina karaok se ne ujema z dol�ino pesmi. Ne objavljam na stre�niku ...
247|Upor. ime/geslo sta v redu. Sedaj lahko objavite karaoke pod svojim imenom. //for testing karaoke credentials
248|Preizkus //for testing karaoke credentials
249|Kodiranje //for changing text encoding (right click menu - encoding names will stay in english ... for now)
250|Ne najdem akordov
251|Iskanje ...
252|Odpiram %1 v va�em brskalniku ... //Like "Opening www.evillabs.sk in your browser ...
253|Ustavljeno //after hitting stop button
254|zbiram imena pesmi ...
255|Prilagodi prehajanje karaok
256|Izvozi v LRC
257|Shrani karaoke v LRC obliko
258|Najdi prevode
259|Nad- gradnja //As description of a button to force update
260|Aplikacija //Application file update date
261|MilkDrop podpora
262|Karaoke so bile ustvarjene za drugo besedilo. Ali jih �elite ponovno nalo�iti s prvotnega mesta?
263|Zagnati morate Winamp skupaj z Milkdrop
264|Besedilo pesmi je zaklenjeno. Odklenite ga, da omogočite pisanje ...
265|Zakleni/Odkleni besedilo
266|Samodejno zaznavanje nabora znakov
267|Posreduj predlog či�čenja besedila
268|Besedilo ni preči�čeno? Kliknite vrstico stanja za predlog filtriranja.
269|Besedilo ne ustreza pogojem objave
270|Niste registrirani ali uporabljate napačno zvezo upor. ime/geslo. Registrirajte se tukaj
271|Objavi na myLyrics
272|Odpri myLyrics
273|Spremembe so shranjene
274|Ali �elite spremeniti svoje upor. ime/geslo v %1/%2 ? //i.e. do you want to change change your login/password to John/secret ?
275|Ostale mo�nosti
276|Prikazuj s predvajalnikom //tells whether to bring EL window to front when you focus your media player
277|Seznam neobjavljenih karaoke datotek
278|Karaoke bar when available
279|Add Lyrics tags in iTunes
280|Remember my action and don't show again
281|Automatic karaoke download
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
DownloadCopyright© 2003-24
EvilLaboratories


Links:
Calendario para Abril 2019