EvilLyrics
Translation: Lithuanian
Status: activeOriginal author: nVCorrection author:anonymous
Some characters might appear incorrectly here, but they can still show correctly in EvilLyrics when using LNG file. Please test it first before you start making correction.
EvilLyrics Localization Template
version for build 134 - 14/09/2004
check for latest version and recent changes at http://www.evillabs.sk/evillyrics/localize.php
ONLY TRANSLATE TEXT BETWEEN number AND //. Text after // is just remark, there's no need to translate that
when you're done, compile your file with ELtrans.exe, put created lng file into your EL directory and try to load it
If it loads successfully, check if the text isn't overlapped somewhere
Feel free to rephrase some texts if they sound more understandable in your language

/n is new line delimiter
%1 and %2 are parameters ... they will get replaced in the text

First line is a charset number .. replace XXX by your number and test it
charsetWestEurope = 0
charsetDefault = 1
charsetSymbol = 2
charsetJapanese = 128
charsetKorean = 129
charsetChineseS = 134
charsetChienseT = 136
charsetGreek = 161
charsetTurkish = 162
charsetHebrew = 177
charsetArabic = 178
charsetBaltic = 186
charsetCyrillic = 204
charsetEastEurope = 238
charsetDosBox = 255

--- localization file start
// Pastaba vert�jams: prie� si�sdami pakeitimus, pirma pratestuokite, kad nereikt� ie�koti blogos koduot�s simboli�!!!
// Koduot� turi b�ti ANSI, o ne unikodin� - taisymas �iame lange visk� sudarko.
Charset|186
0|Bendra //General
1|Atmintin� //Cache
2|Karaok� //Karaoke
3|Kita //Advanced
4|Apie //About
5|Ignoruoti tekst� skliausteliuose //Ignore bracketed text - checkbox
6|Vaizdas //Apperance-frame
7|Visada vir�uje //Always on top
8|Pasl�pti � tr�j� //Tray mode
9|Suma�inti u�veriant //Minimize on close
10|Pasirinkti teksto �rift� //Select lyrics font
11|Fonas //Background - label
12|Paie�ka //Search settings - frame name
13|"Teksto" raktazodis //"Lyrics" keyword - label
14|Raktinis �odis, naudojamas ie�kant dain� tekst�/nJeigu da�niausiai klausot�s ne angli�k� dain� /nPasirinkite arba �ra�ykite savo kalbos �od� // "Raktinis �odis - �odis, naudojamas paie�kos varikliuose, ie�kant dain� tekst�/nJeigu da�niausiai klausot�s ne angli�k� dain�/npasirinkite arba �ra�ykite savo raktin� �od�.
15|Rodyti pagrindiniame lange //Show keyword selector in main window - checkbox
127|Leisti ne�inomus tinklapius //Allow unknown sites
16|Dain� pavadinim� nagrin�jimas //Song title parsing - frame name
17|Nefiltruoti skai�i� //1st filtering option Don 't filter numbers
18|Filtruoti tik pavienius skai�ius //2nd filtering option Filter stand-alone numbers i.e. numbers surrounded by spaces ... ie which are not part of the word like in U2
19|Filtruoti visus skai�ius //3nd filtering option - Filter all numbers
20|Ignoruojami �od�iai //Excluded keywords - label
21|Atmintin�s nustatymai //Cache settings - frame name
22|I�valyti atmintin� //Clear cache
23|Atmintin�s rikiavimas //Cache organization
24|Pagal pirm�j� raid� //By first letter
25|Viskas vienoje direktorijoje //Single directory
26|Kelias iki atmintin�s //Cache path
27|Pertikrinti blogus tekstus po savait�s //Re-check wrong lyrics after a week
28|Automati�kai i�saugoti pagal original� dainos pavadinim� po pakeitim� //Automatically save under original song name after change
29|Tarpinis serveris //Proxy - frame label
30|Naudoti //Use proxy � Nejaugi sunku pamatyti, kad tekstas netelpa!!!
31|Serveris //Server
32|Portas //Port
33|Vartotojo vardas //Username
34|Slapta�odis //Password
35|Karaok�s talpinimas serveryje //Karaoke posting - frame name
36|Karaok�s nusiuntimui savo vardu, u�siregistruokite m�s� tinklapyje. Registracija yra NEMOKAMA. //To contribute under your name please register on our website. Registration is FREE.
37|Tada �veskite savo vartotojo vard� ir slapta�od�: //Then enter your login name and password here:
38|Vartotojas //Login - netelpa
39|Slapta�odis //Password
40|Registruoti //Register - button which takes you to registration page
41|Karaok�s indekso atnaujinimas //Karaoke index update - frame name
42|Atnaujinti //Update karaoke index now!... ie. button text �� netelpa
43|I��okantys karaok�s �sp�jimai //Karaoke pop-up alerts
44|Dain� tekst� talpinimas //Lyrics posting
128|Tinklapyje // (save lyrics) to url
129|Byloje // (save lyrics) to file
45|Nei�saugoti //Don't save - 3 file saving options
46|Automati�kas //Save automatically �� netelpa
47|Rankinis //On button press �� netelpa
48|Kiti nustatymai //Other settings - frame name
49|Startuoti kartu su Winamp //Start with Winamp
50|Veikia tiktai jeigu pasirinkote "Winamp start-up plugin" instaliuojant EvilLyrics /nNor�dami visi�kai pa�alinti startavimo �skiep�, nueikite � Winamp'o Pagrindini� �skiepi� nustatym� sekcij� //!!!! Don't translate text "Winamp start-up plugin" ... Only works if you selected "Winamp start-up plugin" during EvilLyrics installation/nTo remove start-up plugin completely go to Winamp's General plugins section - message that pops up when you click a little "?"
51|Anonimi�ka statistika //Anonymous statistics
52|Atstatyti numatyt�sias reik�mes //Set to default settings (resets EL settings to default)
53|Atnaujinimai //Updates - frame name
54|Tikrinti, ar yra nauja versija //Check new (checks for new version of EL)
55|Gerai //OK - bottom buttons
56|At�aukti //Cancel - bottom buttons
57|Pritaikyti //Apply - bottom buttons
58|Nustatymai //Preferences - window name
59|Siun�iama... //updating ... displayed on the button while updating karaoke index
60|Vert�jai: //"Translators: " text .. not used anywhere yet ... the names of translators will be hard coded ... so please send the name or nick you would like to appear here along with translated language file
61|Pasirinkite aplank� //on folder picking dilaog
62|Ar norite i�trinti bylas esan�ias "%1" kataloge?/ntai u�ims �iek tiek laiko, priklausomai nuo byl� dyd�io/n(karaok�s bylos bus nepa�eistos/nepakeistos)
63|J�s pakeit�te atmintin�s r��iavim�. Ar norite perdaryti atmintin�? (Gali �iek tiek u�trukti, tai priklauso nuo atmintin�s dyd�io)
64|�ra�ykite tinklap�, kuriame norite patalpinti �od�ius. Naudokite %L dain� �od�iams, %S dain� pavadinimams./nPavyzd�iui http://www.myblog.com/postlyrics.php?song=%S&lyrics=%L
65|J�s� karaok� yra %1 dien� senumo/nByl� indekse: %2
66|Kol kas j�s neturite karaok�s indekso. Atnaujinkite j� //You don't have karaoke index yet. Update it - text that shows on karaoke status label when you have no karaoke index ... shouldn't happen though
67|Galite laisvai platinti �i� program�. �i programa yra nemokama, autorius negali ir neprisiims atsakomyb�s u� �ios programos darb�. N�ra joki� garantij�, i�reik�t� ar numanom� �iame produkte.
68|Pad�ka: //"Thanks to" text
69|... ir visiems kitiems, kurie pad�jo naudingais patarimais ir palaikymu. //... and all the rest of you who helped with valuable suggestions and support.
70|EvilLyrics yra nemokama programa, jeigu nor�tum�te �vertinti m�s� darb� galite paaukoti pinig� m�s� Auk� sekcijoje m�s� tinklapyje. //EvilLyrics is free software, if you would like to appreciate our work you may donate in Donation page of our website.
71|Paskutinis filtro atnaujinimas: //Last filter update:
//Main application window related
//toolbar
72|Bandyti kit� rezultat�
73|Perkrauti dain� tekst�
74|Nutraukti siuntim�
75|Redaguoti tekst�
76|Spausdinti tekst�
77|Atverti tinklap� nar�ykl�je // netelpa
78|Dain� �od�iai visam albumui
79|Pilna dain� �od�i� paie�ka internete
80|Visi �io atlik�jo dain� tekstai
81|Talpinti rodomus �od�ius tinklapyje
82|�jungti karaok�s �ra�in�jim�
83|Karaok�s bylos paie�ka
84|Rodyti karaok�s juost�
86|Pagalba
//Toolbar submenus
85|�ios dainos paie�ka Google
87|I�versti dain� �od�ius
88|Pilno teksto paie�ka
89|Albumo apra�o paie�ka //album profile search ... like profile on Amazon
90|Akord� paie�ka
91|Album� vir�eli� paie�ka //album cover serach
92|Pilni albumo dain� �od�iai ...
93|Plakatai ...
94|Allmusic Gido apra�as
95|�kelti �od�ius //submit lyrics to selected lyrics page
96|EvilLyrics tinklapis
97|Prane�ti apie klaid� //ie application bug
98|papildoma paie�ka //keep case
99|Pilna interneto paie�ka
100|Pilna atmintin�s paie�ka
101|Paimti karaok�
102|I�trinti karaok�
103|Nusi�sti karaok�
104|Karaok�s k�rimo instrukcijos
//Statusbar
105|Karaok�s informacija
106|Prisijungimo prie interneto b�kl� //ie internet connection online/offline
//Popup Menus
//Main popup menu .. keep texts short here so menu doesn't get wide
107|Paai�kinti "%1" ...
108|I�trinti �iuos tekstus //erases lyrics to current song
109|Atmintin�s informacija
110|Kompakti�ka veiksena // ne r��imas, o re�imas, ir beje tai rusi�kai
111|Redagavimo veiksena
112|Rodyti karaok�s juost�
113|Karaok�s slinkimas //function for turning scrolling on/off
114|Kopijuoti
115|�klijuoti
116|Papildoma paie�ka
117|I�eiti
//Statusbar menu
118|Prane�ti apie blog� filtr�
119|Kod�l programa nieko neranda?
120|Karaok�s �vertinimo sistema //ie voting for karaoke files .. feel free to rephrase ... like voting for karaoek files ... and good/bad file
121|�i karaok� yra GERA
122|�i karaok� yra BLOGA
123|B�kl�s juostos pagalba
124|Kopijuoti teksto URL � laikin�j� atmint�
//Karaoke statusbar icon menu
125|I� karto gauti geriausi� atitikmen�
126|Karaok�s s�ra�as (nar�ykl�je)
//functionality
//Cacheinfo box
130|Daina
131|Kelias iki dainos //Path to the song on your hard drive
132|Parsi�sta //followed by date
133|Parsi�sta i� //followed by url
134|Redaguota
135|Taip
136|Ne
137|Eilu�i� skai�ius // number of lines in lyrics file
138|Karaok� parsi�sta //followed by date
139|j�s� (tikriausiai nenusi�sta byla) //informing that karaoke file has no name in it, so it was probably created by you and haven't been sent yet
140|Karaok�s autorius //karaoke author name
141|�ymi� skai�ius
142|Tu��ios eilut�s ignoruojamos //meaning that number of timestamps doesn't take into account timestamps for empty lines .. can be used "without empty lines"
143|dar neparsi�sta
144|Grotuvas
145|Klaida //error while getting info for info window ... can translate just like "error"
146|Ar nor�tumete nukopijuoti �i� informacij� � LAIKIN�J� ATMINTIN�?
147|infomacija apie dain� // name of the info window .. keep case .. it's displayed like EvilLyrics - current info name
148|priimamas paai�kinimas ... //displayed while explanation is downloaded from dictionary
149|�odyne nerasta
150|S�kmingai atnaujinta //Karaoke index update
151|Atnaujinimo klaida
152|J�s jau balsavote //karaoke voting messages ... can be "You already voted"
153|A�i� u� J�s� bals�
154|Tinklapio klaida, bandykite dar kart�
155|Pra�ome para�yti trump� prie�ast�, kod�l J�s� manymu �vyko klaida (neatsirado tekstas, informacija apie atlik�j�/dain� buvo dainos �od�iuose) arba tiesiog si�skite be prie�asties.
156|filtro klaida //the name of the dialog
157|Bloga vartotojo vardo/slapta�od�io kombinacija
158|Prane�ta, d�kojame.
159|J�s privalote u�siregistruoti karaok�s sekcijoje, kad gal�tumete prane�ti
160|Karaok�s atitikmen� nerasta. Jei norite gauti karaoki� s�ra��, spragtelkite piktogram�.
161|prisijung�s //lowercase
162|atsijung�s //lowercase
163|Ar norite dirbti neprisijung�s prie interneto?
164|ne�inomas //as Lyrics source: unknown ... when we don't know which url lyrics came from
165|Kad �jungti pasl�ptus mygtukos, spauskite "Reset" kitame lange/nJ�s taip pat galite nustatyti, kad juosta b�tu perkelta � Nustatym� lang�
166|Karaok� pataisyta %1 sekund�ms //followed by number of seconds
167|ie�koma "%1" (paspauskite Redagavimo mygtuk�, kad gal�tum�te redaguoti tekst�) //displayed in statusbar while using type-ahead ...
168|"%1" nerasta. Spauskite ESC, jei norite bandyti dar.
169|�ra�ykite paie�kos �od�ius dar kart� // displays after you pressed esc ... you are actually being asked to type your query again
170|Dabar j�s esate karaok�s i�saugojimo r��ime. Prad�kite dain�, sinchronizuokite laik� �ia ir j�s� grotuve. Pereikite � �emesn� eilute spausdami �EMYN rodykl�, prie� tai buvusi� �ym� i�trinsite rodykle AUK�TYN. Palaukite, kol daina pasibaigs ir b�site papra�ytas i�saugoti karaok�. Tada pakartokite dain� ir ji bus �kelta � m�s� server�. Spauskite �ia, nor�dami su�inoti daugiau.
171|Ie�koma nauj� filtr� ...
172|Gaunami nauji filtrai ...
173|Pasirod� nauja EvilLyrics versija. Ar nor�tum�te nueiti � www.evillabs.sk ir parsisi�sti nauj� versij�?
174|�junkite savo grotuv� arba �ra�ykite atlik�j� ir dainos pavadinim� � langel� auk��iau
175|Karaok�s indeksas yra %1 dien� senumo. Atnaujinkite j� nustatymuose
176|aptikta //displayed as tooltip over player icon ... saying like "detecting Winamp"
177|Rankinis r��imas - nerasta jokio tinkamo grotuvo
178|Yra karaok� - spauskite, nor�dami atsisi�sti!
179|Karaok�s n�ra
180|�veskite paie�kos �od�ius (atskirtus tarpais)
181|Spauskite dukart nor�dami ie�koti �od�i�
182|rodomi pirmi 50 rezultat�
183|Dain� nerasta, bandykite kitus paie�kos �od�ius
184|Bloga ID3 �ym�, nenusi�sta
185|Jums negalima si�sti karaok�s pa�iam. Pakartokite dain� ir ji bus nusi�sta automati�kai
186|Karaok�s nusi�sti nepavyko, bandykite kartoti dar kart�
187|J�s� suk�rta karaok� neatitinka m�s� kriterij�. Bandykite suk�rti nauj�.
188|J�s pats pakeit�te pavadinima./nAr norite i�saugoti �iuos �od�ius pagal original� pavadinim� (%1)?/nJeigu taip padarysite, kit� kart� jums grojant �i� dain�, bus rodomi �ie �od�iai
189|Karaok� buvo pakeista pakartojant dain�. Ar norite i�saugoti pakeitimus?
190|Karaok� buvo pakeista. Ji bus nusi�sta kit� kart� j� pakartojus.
191|Rasta %1 �ymi� dainoje %2 kurios laikas %3/nJeigu laikas nesutampa su laiku j�s� grotuve, perskaitykite instrukcijas ir �ra�ykite karaok� dar kart�/nI�saugoti �ra�yt� karaok� dabar? //like detected 22 timestamps in song Britney Spears - Lucky within 3:40
192|Karaok�s byla i�saugota. Pakartokite dain�, jeigu karaok� i�saugota tinkamai, ji bus nusi�sta � m�s� server�.
193|Katik parsi�sta //Meaning lyrics were downloaded "in this moment"
194|siun�iama ...
195|�od�iai nerasti
196|N�ra �od�i�. Prisijunkite prie interneto nor�dami juos gauti
197|Filtras nerastas
198|naudojami raktiniai �od�iai //lowercase .. meaning "using keyword keyword" ... like "using keyword songtexten"
199|%1 daina(-os) laukia //during mass downloading
200|J�s� �od�iai buvo i�saugoti byloje "lyrics.txt" j�s� EvilLyrics aplanke. Ar norite jas atidaryti dabar?
201|�od�iai nerasti �od�i� duomen� baz�se, rodomas pana�us puslapis
202|karaok� kolkas nenusi�sta - palaukite kol daina baigsis
203|karaok�s autorius %1 //karaoke by JohnDoe
204|Blogi �od�iai? Bandykite kit� atitikmen� naudodami mygtuk� 'Kitas'
205|Yra �ios dainos karaok�!
206|Paspauskite "burnos" paveiksliuk�, nor�dami gauti karaok�
207|U�pildyta neteisingai //displayed while posting lyrics to a webpage (error)
208|siun�iama ... //displayed while posting lyrics to a webpage
209|valoma ... //displayed while parsing (cleaning) downloaded lyrics
210|J�s� ie�komos dainos �od�iai nerasti. Perskaitykite patarim�, nor�dami pagerinti savo paie�kos sugeb�jimus
211|I� atmintin�s - parsi�sta %1 //followed by date and time
212|[%1] i�saugoma: %2 [%3 �ym�s i�saugotos] //like [00:58] saving: Lucky [8 positions saved] ... ie %1=time, %2=song name, %3=number of timestamps saved
213|Baigta //or Finished or whatever ... something has finished
214|Nerasta
215|Pasirinkite tinklap� ir spauskite Enter //on submit lyrics dialog ... bellow it is the list of sites
216|N�ra karaok�s
217|Karaok�s n�ra arba ji jau nusi�sta // can rephrase like "karaoke doesn't exist or it was already submitted"
218|Neatpa�intas atlik�jas, sutaisykite savo ID3 �ymes //while searching for poster .. we need to get artist name ... if mp3 is not tagged properly we can't get it
219|�veskite kelis �od�ius i� dainos (atskirtus tarpais) //fulltext song search
220|J�s �keliate �ymi� byl� dainai:/n%1/nPatikrinkite ar j�s� mp3 bylos ilgis yra apytiksliai :%2 // like you importing timestamp file for britney spears, check if length is approximately 3:22
//batch downloading related
221|Balsuokite u� karaok� spausdami �ia
222|Netinkama grojara��io byla
223|Grojara��iai su daugiau nei %1 objekt� yra nepalaikomi
224|EvilLyrics pabandys parsi�sti/n�od�ius %1 dainoms(-�) //like EvilLyrics will now try to download lyrics to 15 songs ... displayed when you drop a playlist into evillyrics window
225|�ym�s i�saugomos. Sekite instrukcijas. //after you press karaoke recording button // displayed in statusbar when you press karaoke recording button
226|Nor�dami prad�ti daryti �ymes paspauskite STOP, o poto v�l PLAY savo grotuve./nLaikas grotuve ir EvilLyrics programoje turi b�ti toks pat! //displayed in popup window when karaoke recording button pressed
227|�od�iai neu�krauti /// in karaoke recording mode when there are no lyrics
228|Karaok�s saugojimo r��imas i�jungtas // araoke mode turned off using teh button
229|Puslapio informacijos n�ra //when you try to open original page in your browser (using globe icon) but original location information is not available so it cannot be opened
230|Nei��jo gauti �io atlik�jo dain�
231|I�saugoti �od�ius //displayed as tooltip on Save button in toolbar when it's pressed
232|Redagavimo r��imas - paspauskite I�saugojimo paveiksl�l� nor�dami prat�sti �od�i� gavim�
233|Per daug informacijos - praleid�iama... // when too large file is being downloaded ... over 100kb ... we know it's nt lyrics because lyrics pages don't use to be that big so we just cancel downloading
234|siun�iama i� %1 (%2 baitai(-�) parsi�sta) //in statusbar ... like: downloading from lyrics.com (3000 bytes)
235|peradresuojama (#%1) ... //nth redirection while downloading ... like Redirecting (#2) ...
236|�iai dainai karaok�s n�ra
237|Karaok�s juosta - spustel�kite tekst� �emiau, nor�dami pasl�pti langel� //displayed on top of the karaoke bar when it is in "border" mode
238|Prane�tas netinkamas "%1" filtras //like: Report incorrect "lyrics.com" filter
239|�od�iai i� //followed by site name
240|Siun�iama i� %1 ... //like: downloading from lyrics.com ...
241|Jungiamasi prie %1 ...
242|Panaudotas [%1] filtras //like: [sing365] filter used
243|su�inok daugiau //clickable popup link
244|Kalba
245|Perkelti �ranki� juost�
246|Karaok�s bylos ilgis neatitinka dainos ilgio. � server� nesiun�iama ...
247|Vartotojo vardas/slapta�odis geras. Dabar galite si�sti karaok�s bylas savo vardu. //for testing karaoke credentials
248|Testuoti //for testing karaoke credentials
249|Koduot� //for changing text encoding (right click menu - encoding names will stay in english ... for now)
250|Natos nerastos
251|Ie�koma ...
252|Atveriamas %1 j�s� nar�ykl�je... //Like "Opening www.evillabs.sk in your browser ...
253|Sustabdyta //after hitting stop button
254|gaunami dain� pavadinimai...
255|Reguliuoti karaok�s slinkt�
256|Eksportuoti � LRC
257|Saugoti sukurtas karaokes LRC formatu
258|Gauti vertimus
259|Atnaujinti //As description of a button to force update
260|Programa //Application file update date
261|MilkDrop palaikymas
262|Karaok� buvo sukurta kitiems �od�iams nei j�s�. Ar norite pakartotinai juos �kelti i� pirmin�s vietos?
263|J�s privalote naudoti Winamp su Milkdrop
264|�od�iai yra u�rakinti. Nor�dami ra�yti, atrakinkite juos...
265|U�rakinti/Atrakinti �od�ius
266|Aptikti koduot�
267|Si�sti �od�i� valymo pasi�lym�
268|Tekstai nei�valyti? Spustel�kite informacijos juost�, nor�dami nustatyti filtrus //Lyrics not cleaned? Click status bar to submit filter suggestion.
269|�od�iai neatitinka siuntimo kriterij� //Lyrics don't meet posting criteria
270|J�s neu�siregistrav� arba blogas j�s� vartotojo vardas/slapta�odis. Registruotis �ia //Not registered or wrong login/password combination. Register here
271|Si�sti � myLyrics //Post to myLyrics
272|Atverti myLyrics //Open myLyrics
273|Pakeitimai i�saugoti
274|Ar norite pakeisti savo vard�/slapta�od� � %1/%2 ? //i.e. do you want to change change your login/password to John/secret ?
275|Kitos parinktys
276|Rodyti kartu su grotuvu //tells whether to bring EL window to front when you focus your media player
277|Nei�si�st� karaok� byl� s�ra�as

278|Karaoke bar when available
279|Add Lyrics tags in iTunes
280|Remember my action and don't show again
281|Automatic karaoke download
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
DownloadCopyright© 2003-24
EvilLaboratories


Links:
Calendrier pour Mai 2019