EvilLyrics
Translation: Latvian
Status: activeOriginal author: CM_InstyleCorrection author:CM_Instyle
Some characters might appear incorrectly here, but they can still show correctly in EvilLyrics when using LNG file. Please test it first before you start making correction.
EvilLyrics Localization Template
version for build 136 - 14/09/2004
check for latest version and recent changes at http://www.evillabs.sk/evillyrics/localize.php
ONLY TRANSLATE TEXT BETWEEN number AND //. Text after // is just remark, there's no need to translate that
when you're done, compile your file with ELtrans.exe, put created lng file into your EL directory and try to load it
If it loads successfully, check if the text isn't overlapped somewhere
Feel free to rephrase some texts if they sound more understandable in your language

/n is new line delimiter
%1 and %2 are parameters ... they will get replaced in the text


First line is a charset number .. replace XXX by your number and test it
charsetWestEurope = 0
charsetDefault = 1
charsetSymbol = 2
charsetJapanese = 128
charsetKorean = 129
charsetChineseS = 134
charsetChienseT = 136
charsetGreek = 161
charsetTurkish = 162
charsetHebrew = 177
charsetArabic = 178
charsetBaltic = 186
charsetCyrillic = 204
charsetEastEurope = 238
charsetDosBox = 255

--- localization file start

Charset|186
0|Galvenie //General
1|Ke�atmiņas //Cache
2|Karaoke Faili //Karaoke
3|Papildopcijas //Advanced
4|Par //About
6|Attēlo�ana //Apperance-frame
7|Vienmēr aug�ā //Always on top
8|Tray re�īms //Tray mode
9|Samazināt aizverot //Minimize on close
10|Izvēlies dziesmu vārdu fontu //Select lyrics font
11|Fona attēls //Background - label
12|Meklē�anas uzstādījumi //Search settings - frame name
13|"Dziesmu Vārdi" atslēgas vārds //"Lyrics" keyword - label
14|Atslēgas vārds kas tiks lietots meklētājos, ja tu klausos galvenokārt ne-angliskās dziesmas vai ieraksti vārdu savā valodā
// "lyrics keyword label tooltip description - Keyword used to query search engines/nIn case you listen mostly to non-english songs/npick or type keyword in your language
15|Rādīt galvenajā logā //Show keyword selector in main window - checkbox
127|Atļaut nezināmas lapas //Allow unknown sites
16|Dziesmas nosaukuma analizē�ana //Song title parsing - frame name
17|Nefiltrēt skaitļus //1st filtering option Don 't filter numbers
18|Filtrēt atsevi�ķos skaitļus //2nd filtering option Filter stand-alone numbers i.e. numbers surrounded by spaces ... ie which are not part of the word like in U2
19|Filtrēt visus skaitļus //3nd filtering option - Filter all numbers
5|Ignorēt tekstu iekavās //Ignore bracketed text - checkbox
20|Neietvertie atslēgas vārdi //Excluded keywords - label
21|Ke�atmiņas uzstādījumi //Cache settings - frame name
22|Iztīrīt ke�atmiņu //Clear cache
23|Ke�atmiņas organizē�ana //Cache organization
24|Pēc pirmā burta //By first letter
25|Viena direktorija //Single directory
26|Ke�atmiņas atra�anās vieta //Cache path
27|Pārbaudīt nepareizos dziesmu vārdus pēc nedēļas //Re-check wrong lyrics after a week
28|Automātiski saglabāt zem oriģinālā dziesmas vārda pēc maiņas //Automatically save under original song name after change
29|Proxy //Proxy - frame label
30|Lietot proxy //Use proxy
31|Serveris //Server
32|Ports //Port
33|Lietotājs //Username
34|Parole //Password
35|Karaokes faila ievieto�ana //Karaoke posting - frame name
36|To contribute under your name please register on our website. Registration is FREE. //To contribute under your name please register on our website. Registration is FREE.
37|Lai palīdzētu parakstoties zem sava vārda lūdzu reģistrējies mūsu weblapā. Reģistrācija ir BEZMAKSAS.
Tad ievadi savu lietotāja vārdu un paroli te:
38|Pieslēgties //Login
39|Parole //Password
40|Reģistrēties //Register - button which takes you to registration page
41|Karaoke failu indeksa atjauno�ana //Karaoke index update - frame name
42|Atjaunot karaoke failu indeksu //Update karaoke index now!... ie. button text
43|Karaoke failu izleco�ie paziņojumi //Karaoke pop-up alerts
44|Dziesmu vārdu ievieto�ana //Lyrics posting
128|To url // (save lyrics) to url
129|To file // (save lyrics) to file
45|Nesaglabāt //Don't save - 3 file saving options
46|Saglabāt automātiski //Save automatically
47|Ar pogas spiedienu //On button press
48|Citi uzstādījumi //Other settings - frame name
49|Sākt kopā ar Winamp //Start with Winamp
50|Strādās tikai tad ja esi izvēlējies "Winamp start-up plugin" EvilLyrics instalācijas/nTo lai izdzēstu start-up plugin pilnībā ej uz Winamp Galveno plugin sadaļu
//!!!! Don't translate text "Winamp start-up plugin" ... Only works if you selected "Winamp start-up plugin" during EvilLyrics installation/nTo remove start-up plugin completely go to Winamp's General plugins section - message that pops up when you click a little "?"
51|Anonīma statistika //Anonymous statistics
52|Uzstādīt noklusētos iestādījumus //Set to default settings (resets EL settings to default)
53|Atjaunojumi //Updates - frame name
54|Parbaudīt jauninājumus //Check new (checks for new version of EL)
55|Labi //OK - bottom buttons
56|Atcelt //Cancel - bottom buttons
57|Saglabāt //Apply - bottom buttons
58|Uzstādījumi //Preferences - window name
59|atjaunojas ... //updating ... displayed on the button while updating karaoke index
60|Tulkotāji: //"Translators: " text .. not used anywhere yet ... the names of translators will be hard coded ... so please send the name or nick you would like to appear here along with translated language file
61|Izvēlies mapi //on folder picking dilaog
62|Vai tu vēlies dzēst dziesmu vārdu saturu kas saglabāts "%1" ?/ntas aizņems mazliet laika atkarībā no izmēra/n(tas atstās karaoke failus)
63|Tu esi nomainījis ke�atmiņas organizācijas stilu. Vai tu vēlies pārveidot ke�atmiņu tagad? (Tas aizņems mazliet laika atkarībā no tavas ke�atmiņas izmēriem)
64|Ievadi URL kur ievietot ziņojumu. Lieto %L lirikām, %S dziesmu vārdiem./nPiemēram http://www.myblog.com/postlyrics.php?song=%S&lyrics=%L
65|Tavs karaoke failu indekss ir %1 dienas vecs/nFaili indeksā ir: %2
66|Tev vēl nav karaoke failu indekss. Atjauno to //You don't have karaoke index yet. Update it - text that shows on karaoke status label when you have no karaoke index ... shouldn't happen though
67|Tu brīvi vari izplatīt �o programmu. Tāpēc ka �ī programma ir par brīvu, autors neuzņemās nekādu atbildību par �o programmu. �im produktam nav nekāda veida garantijas.
68|Paldies: //"Thanks to" text
69|... un visiem pārējiem kas palīdzēja un atbalstīja mūs programmas tap�anā.
//... and all the rest of you who helped with valuable suggestions and support.
70|EvilLyrics ir brīva programmatūra, ja tu vēlies atlīdzināt mūsu darbu tu vari ziedot ziedo�anas lapā mūsu mājaslapā.
//EvilLyrics is free software, if you would like to appreciate our work you may donate in Donation page of our website.
71|Pēdējā filtra atjauno�ana: //Last filter update:
//Main application window related
//toolbar
72|Meiģināt nākamo rezultātu
73|Pārlādēt dziesmas vārdus
74|Beigt ielādi
75|Labot dziesmas vārdus
76|Izdrukāt dziesmas vārdus
77|Atvērt oriģinālajā lapā ar dziesmu vārdiem interneta pārlūkā
78|Dziesmu vārdi visam albūmam
79|Pilna teksta interneta dziesmu vārdu meklē�ana
80|Pa�reizējā izpildītāja visi dziesmu vārdi
81|Ievietot pa�reizējās dziesmas vārdus mājaslapā
82|Ieslēgt karaoke failu ierakstī�anas re�īmu
83|Meklēt karaoke failu
84|Rādīt karaoke joslu
86|Palīdzība
//Toolbar submenus
85|Google meklē�ana dziesmai
87|Pārtulkot dziesmas vārdus
88|Pilna teksta meklē�ana
89|Albūma Profils //album profile search ... like profile on Amazon
90|Akordu meklē�ana
91|Albuma vāciņ� //album cover serach
92|Dziesmu vārdi visam albūmam ...
93|Plakāti
94|Allmusic vadlīniju profils
95|Ievietot dziesmas vārdus //submit lyrics to selected lyrics page
96|EvilLyrics Mājaslapa
97|Paziņot par kļūdu //ie application bug
98|papildus meklējumi //keep case
99|Pilna teksta interneta meklē�ana
100|Pilna teksta ke�atmiņas meklē�ana
101|Saistīt karaoke failu
102|Dzēst karaoke failu
103|Apstiprināt karaoke failu
104|Karaoke izveido�anas instrukcijas
//Statusbar
105|Karaoke faila info
106|Savienojuma statuss //ie internet connection online/offline
//Popup Menus
//Main popup menu .. keep texts short here so menu doesn't get wide
107|Paskaidrojums "%1" ...
108|Izdzēst �os dziesmas vārdus //erases lyrics to current song
109|Ke�atmiņas info
110|Kompaktais re�īms
111|Labo�anas re�īms
112|Rādīt karaoke joslu
113|Karaoke faila rullē�ana //function for turning scrolling on/off
114|Kopēt
115|Ievietot
116|Papildus meklējumi
117|Iziet
//Statusbar menu
118|Paziņot par neizdevu�os filtrē�anu
119|Kāpēc es neko nevaru atrast?
120|Karaoke faila kvalitātes vērtē�ana //ie voting for karaoke files .. feel free to rephrase ... like voting for karaoek files ... and good/bad file
121|�is karaoke fails ir LABS
122|�is karaoke fails ir SLIKTS
123|Statusa joslas palīdzība
124|Kopēt dziesmas vārdu linku
//Karaoke statusbar icon menu
125|Iegūt labāko sakritību tie�i
126|Iet uz karaoke failu sarakstu (interneta pārlūkā)
//functionality
//Cacheinfo box
130|Dziesma
131|Atra�anās vieta //Path to the song on your hard drive
132|Ielādēta //followed by date
133|Ielādēta no //followed by url
134|Manuāli labota
135|Jā
136|Nē
137|Līniju skaits // number of lines in lyrics file
138|Karaoke ielādēta //followed by date
139|tu (dro�vien nepievienots fails) //informing that karaoke file has no name in it, so it was probably created by you and haven't been sent yet
140|Karaoke faila autors //karaoke author name
141|Laika zīmogu skaits
142|ignorē tuk�ās līnijas //meaning that number of timestamps doesn't take into account timestamps for empty lines .. can be used "without empty lines"
143|vēl nav ielādējies
144|Atskaņotājs
145|Kļūda analizējot failus //error while getting info for info window ... can translate just like "error"
146|Vai tu vēlētos nokopēt �o informāciju?
147|pa�reizējās dziesmas info // name of the info window .. keep case .. it's displayed like EvilLyrics - current info name
148|iesaista paskaidrojumu ... //displayed while explanation is downloaded from dictionary
149|Nav atrasts vārdnīcā
150|Veiksmīgi atjaunots //Karaoke index update
151|Kļūda atjauno�anas laikā
152|Tu jau esi novērtējis �o karaoke failu! //karaoke voting messages ... can be "You already voted"
153|Paldies par balsi
154|Lapas kļūda, lūdzu meiģini vēlreiz
155|Lūdzu uzraksti īsu paskaidrojumu kapēc tavuprāt filtrē�ana neizdevās vai vienkār�i apstiprini bez iemesla
156|neizdevies filtrs //the name of the dialog
157|Kļūdaina lietotāja v./paroles kombinācija
158|Paziņots, paldies tev
159|Tev jābūt reģistrēju�am karaoke sadaļā lai paziņotu to
160|Nav saderīga karaoke faila
161|onlainā //lowercase
162|offlainā //lowercase
163|Vai tu vēlies strādāt bezsaistes re�īmā?
164|nezināms //as Lyrics source: unknown ... when we don't know which url lyrics came from
165|Lai atjaunotu noņemtās pogas spied "Atstatīt" nākamajā dialogā/nTu vari arī uzstādīt rīku joslas saīsinā�anu uzstādījumu dialogā
166|Karaoke pielabota par %1 sekundēm //followed by number of seconds
167|meklē "%1" (spied Labot pogu, lai labotu dziesmas vārdus) //displayed in statusbar while using type-ahead ...
168|Nevarēja atrasts "%1". Spied ESC lai sāktu atkal
169|Pārraksti savu meklējumu // displays after you pressed esc ... you are actually being asked to type your query again
170|Tu esi karaoke faila veido�anas re�īmā. Sākt dziesmu, sinhronizēt laiku peijerī. Pārvietot uz leju līniju pēc līnijas, dzēst iepriek�ējos laika zīmogus izmantojot bultu uz aug�u . ļaut spēlēt dziesmu līdz tā beidzās, tev prasīs saglabāt karaoke failu. Tad ievieto dziesmu un tā tiks ievietota mūsu serverī. Lasīt vairāk.
171|Pārbauda jaunos filtrus ...
172|Sasaista jaunos filtrus ...
173|Ir pieejama jauna EvilLyrics versija. Vai tu vēlētos ie uz www.evillabs.sk un iegūt jauno versiju?
174|Sākt tavu pleijeri vai ievadi dziesmas vārdu un autoru laukā zemāk
175|Karaoke failu indekss is %1 dienas vecs. Atjauno to uzstādījumos
176|atpazīst //displayed as tooltip over player icon ... saying like "detecting Winamp"
177|Manuālais re�īms - nav atpazīti zināmi pleijeri
178|Karaoke fails pieejams - spied te lai to dabūtu!
179|Karaoke fails nav pieejams
180|Ievadi vārdu ko meklēt (atdalītus ar atstarpēm)
181|Dubultklik�ķis lai meklētu dziesmas vārdus
182|rāda pirmos 50 rezultātus
183|Nav atrastas dziesmas, meiģini uzstādīt citus atslēgas vārdus
184|Nepareizs ID3 tags, nav ievietota
185|Tev vēl nav atļaujas ievietot karaoke failus manuāli. Ievieto izveidoto karaoke failu un tas tiks ievietots automātiski.
186|Nevar ievietot karaoke failu, meiģini ievietot vēlreiz.
187|Karaoke fails kuru tu izveidoji neatbilst mūsu prasībām. Meiģini izveidot citu.
188|Manuāli nomainīt virsrakstu./nVai tu vēlies saglabāt dziesmas vārdus zem oriģinālā nosaukuma (%1)?/nJa tā tad, nākamreiz kad spēlēsi �o dziesmu tiks parādīta �ue dziesmas vārdi.
189|Karaoke fails tika pielabots atskaņo�anas laikā. Vai tu vēlies saglabāt izmaiņas?
190|Karaoke fails tika pārlabots. Tas tiks ievietots nākamreiz kad tu atskaņosi dziesmu
191|Uziets %1 laika zīmogs dziesmā robe�ās starp %2 un %3/nJa laiks nesaskan ar laiku kas parādīts tavā pleijerī, lasi instrukcijas un ieraksti karaoke failu vēlreiz/nSaglabāt ierakstīto karaoke failu?
192|Karaoke fails saglabāts. Atskaņot dziesmu, ja karaoke fails tiks atskaņots korekti tas tiks ievietots mūsu serverī.
193|Tikko ielādēts//Meaning lyrics were downloaded "in this moment"
194|ielādē ...
195|Dziesmas vārdi nav atrasti
196|Nav dziesmas vārdu. Pārslēdzies uz tie�saistes re�īmu lai dabūtu tās
197|Netika lietots filtrs
198|lieto atslēgas vārdus //lowercase .. meaning "using keyword keyword" ... like "using keyword songtexten"
199|%1 dziesmas gaida rindā //during mass downloading
200|Tavi dziesmas vārdi tika saglabātas failā "lyrics.txt" tavā EvilLyrics direktorijā. Vai tu vēlies to atvērt izmantojot Notepad?
201|Netika atrasti dziesmas vārdi parādītajā lapā, attēlo attiecīgo lapu
202|karaoke fails vēl NAV vēl aug�uplādēts - pagaidi kamēr dziesma izskanēs līdz beigām
203|Karaoke failu izveidojis : %1
204|Nepareizi dziesmas vārdus? Meiģini nākamo lapu izmantojot 'Next' pogu ...
205|Karaoke fails �ai dziesmai ir pieejams!
206|Spied "lūpiņu" attēlu, lai iegūtu karaoke failu
207|Ievieto�anas opcijas nav pareizi aizpildītas //displayed while posting lyrics to a webpage (error)
208|ievieto ... //displayed while posting lyrics to a webpage
209|analizē ... //displayed while parsing (cleaning) downloaded lyrics
210|Tavai dziesmai vārdi netika atrasti. Izlasi da�us ieteikums efektīvai meklē�anai
211|No ke�atmiņas - ielādēta %1 //followed by date and time
212|[%1] saglabā: %2 [%3 pozīcijas saglabātas] //like [00:58] saving: Lucky [8 positions saved] ... ie %1=time, %2=song name, %3=number of timestamps saved
213|Pabeigts //or Finished or whatever ... something has finished
214|Nav atrasts
215|Izvēlies lapu un spied Enter //on submit lyrics dialog ... bellow it is the list of sites
216|Nav karaoke ko idzēst
217|Nav ko ievietot ir jau ievietota // can rephrase like "karaoke doesn't exist or it was already submitted"
218|Nevarēja atpazīt izpildītāja vārdu, salabo tavus ID3 tagus //while searching for poster .. we need to get artist name ... if mp3 is not tagged properly we can't get it
219|Ievadi da�us vārdus no dziesmas (atdalītus ar tuk�umiem) //fulltext song search
220|Tu importē laika zīmogu failu pa�reiz :/n%1/nPārbaudi vai tava mp3 garums ir apmēram %2
// like you importing timestamp file for britney spears, check if length is approximately 3:22
//batch downloading related
221|Balso par karaoke failu spie�ot te
222|Neatbalstīts atskaņo�anas saraksta fails
223|Atskaņo�anas sarakstā %1 nav atbalstītas
224|EvilLyrics tagad meiģinās ielādēt/ndziesmas vārdus %1 dziesmām. //like EvilLyrics will now try to download lyrics to 15 songs ... displayed when you drop a playlist into evillyrics window
225|Laika zīmogi saglabāti. Seko instrukcijām //after you press karaoke recording button // displayed in statusbar when you press karaoke recording button
226|Lai sāktu veidot laika zīmogus spied STOP un tad PLAY tavā pleijerī./nLaikam pleijerī un EvilLyrics jābūt sinhronam!
//displayed in popup window when karaoke recording button pressed
227|Nav ielādēti dziesmas vārdi /// in karaoke recording mode when there are no lyrics
228|Karaoke faila saglabā�ana atslēgta // araoke mode turned off using teh button
229|Karaoke faila saglabā�ana atslēgta //when you try to open original page in your browser (using globe icon) but original location information is not available so it cannot be opened
230|Nevar saņemt dziesmas �im izpildītājam
231|Saglabāt dziesmas vārdus //displayed as tooltip on Save button in toolbar when it's pressed
232|Labo�anas re�īms - spied saglabā�anas ikonu, lai sasaistītu dziesmas vārdus
233|Par lielu - izlai� ...// when too large file is being downloaded ... over 100kb ... we know it's nt lyrics because lyrics pages don't use to be that big so we just cancel downloading
234|ielādē no %1 (%2 baiti) //in statusbar ... like: downloading from lyrics.com (3000 bytes)
235|pāradresē (#%1) ... //nth redirection while downloading ... like Redirecting (#2) ...
236|Dziesmai nav pieejams karaoke fails
237|Karaoke josla - spied uz teksta zemāk lai paslēptu loga virsrakstu //displayed on top of the karaoke bar when it is in "border" mode
238|Paziņot par kļūdainu "%1" filtru //like: Report incorrect "lyrics.com" filter
239|Paziņot par kļūdainu "%1" filtru //followed by site name
240|Ielādē no %1 ... //like: downloading from lyrics.com ...
241|Pieslēdzās : %1 ...
242|[%1] filtrs izmantots //like: [sing365] filter used
243|uzzināt vairāk //clickable popup link
244|Valoda
245|Saīsināt rīku joslu
246|Karaoke faila garums nesakrīt ar dziesmas garumu. Neievietot serverī ...
247|Lietotāja v./parole labi. Tu vari ievietot karaoke failu zem sava vārda. //for testing karaoke credentials
248|Pārbaudīt //for testing karaoke credentials
249|Kodē�ana //for changing text encoding (right click menu - encoding names will stay in english ... for now)
250|Akordi nav atrasti
251|Meklē ...
252|Atver %1 tavā parlūkā ... //Like "Opening www.evillabs.sk in your browser ...
253|Apstādināts //after hitting stop button
254|savieto dziesmu vārdus ...
255|Regulēt karaoke faila rullē�anos
256|Eksportēt uz LRC
257|Glabāt izveidoto karaoke failu LRC formātā
258|Iegūt tulkojumus
259|Atjaunot //As description of a button to force update
260|Aplikācija //Application file update date
261|MilkDrop atbalsts
262|Karaoke fails ir izveidots citādākiem �īs dziesmas vārdiem. Vai tu vēlētos pārlādēt tos no oriģinālās atra�anās vietas?
263|Tev jādarbina Winamp kopā ar Milkdrop
264|Lyrics are locked. Unlock to enable writing ...
265|Lock/unlock lyrics
266|Auto-detect charset
267|Submit lyrics clean-up suggestion
268|Lyrics not cleaned? Click status bar to submit filter suggestion.
269|Lyrics don't meet posting criteria
270|Not registered or wrong login/password combination. Register here
271|Post to myLyrics
272|Open myLyrics
273|Changes saved
274|Do you want to change your login/password to %1/%2 ? //i.e. do you want to change change your login/password to John/secret ?
275|Other options
276|Show with player //tells whether to bring EL window to front when you focus your media player
277|List unsubmitted karaoke files
278|Karaoke bar when available
279|Add Lyrics tags in iTunes
280|Remember my action and don't show again
281|Automatic karaoke download
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
DownloadCopyright© 2003-24
EvilLaboratories


Links:
Kdy bude Zelen ctvrtek v roce 2019?