Lyrics: The Prodigy - Poison

myLyrics BETA
I got the poison.
I got the remedy.
I got the pulsating rhythmical remedy.
I got the poison.
I got the remedy.
I got the pulsating rhythmical remedy.
I got the poison.
I got the remedy.
I got the pulsating rhythmical remedy.
I got the poison.
I got the remedy.
I got the poison. I got the poison. I got the poison.
Yeah... Yeah... Yeah...
Yeah... (Boom...) Yeah... (Bah...)
Other artists:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
© 2005-19 evil laboratoriescalendar