Lyrics: Franz Ferdinand - Cheating On You

myLyrics BETA
Goodbye girl, because I'm lonely
Goodbye girl, it isn't over
Goodbye girl, because it's only love
Goodbye girl, you know you want me
Goodbye girl, yes I'm a loser
Goodbye girl, you know it's only love I'm cheating on you, yeah
I'm cheating on you, yeah
I'm cheating on you, yeah
You're cheating on me

Goodbye girl, you are are the only one
Goodbye girl, I know you want me
Goodbye girl, you are the only love

Goodbye girl, now if you're lonely
Goodbye girl, why don't you join me
Goodbye girl, you know it's only love

I'm cheating on you, yeah
I'm cheating on you, yeah
I'm cheating on you, yeah
I'm cheating on me

Oh, watch out! Watch out!
I'm cheating on you!

Goodbye girl, goodbye girl
Goodbye girl, goodbye girl

Links to
All ...


Other artists:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
© 2005-20 evil laboratories Islamic calendar for 2019 (1440-1441)