myLyrics
what is myLyrics?

Epic Rap Battles of History - lyrics

Babe Ruth vs Lance Armstrong
Barack Obama vs Mitt Romney
Frank Sinatra vs Freddie Mercury
Nikola Tesla vs Thomas Edison
Steve Jobs vs Bill Gates
Other artists:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
© 2005-20 evil laboratoriescalendar