EvilLyrics
Translation: Czech
Status: pendingOriginal author: Jan RaszykCorrection author:anonymous
current score: 0
Changes from last official translation: (red = removed, green=added)
3,8c3,5
check for latest version and recent changes at
http://www.evillabs.sk/evillyrics/localize.php
ONLY TRANSLATE TEXT BETWEEN number AND //. Text after // is just remark, there's no need
to translate that
when you're done, compile your file with ELtrans.exe, put created lng file into your EL
directory and try to load it
check for latest version and recent changes at http://www.evillabs.sk/evillyrics/localize.php
ONLY TRANSLATE TEXT BETWEEN number AND //. Text after // is just remark, there's no need to translate that
when you're done, compile your file with ELtrans.exe, put created lng file into your EL directory and try to load it
44,48c41
14|Kl�čov� slova pou��van� ve vyhled�vač�ch/nPokud poslouch�te vět�inou
jin� ne� anglick� skladby/nzvolte nebo napi�te kl�čov� slovo ve va�em
jazyce // "lyrics keyword label tooltip description - Keyword used to query search
engines/nIn case you listen mostly to non-english songs/npick or type keyword in your
language
14|Kl�čov� slova pou��van� ve vyhled�vač�ch/nPokud poslouch�te vět�inou jin� ne� anglick� skladby/nzvolte nebo napi�te kl�čov� slovo ve va�em jazyce // "lyrics keyword label tooltip description - Keyword used to query search engines/nIn case you listen mostly to non-english songs/npick or type keyword in your language
53,54c46
18|Vyřazovat samostatn� č�sla //2nd filtering option Filter stand-alone numbers i.e.
numbers surrounded by spaces ... ie which are not part of the word like in U2
18|Vyřazovat samostatn� č�sla //2nd filtering option Filter stand-alone numbers i.e. numbers surrounded by spaces ... ie which are not part of the word like in U2
65,66c57
28|Automaticky ukl�dat pod origin�ln�m n�zvem skladby po změně //Automatically
save under original song name after change
28|Automaticky ukl�dat pod origin�ln�m n�zvem skladby po změně //Automatically save under original song name after change
74,78c65,66
36|Abyste odes�lali pod sv�m jm�nem, pros�m zaregistrujte se na na�em webu.
Registrace je ZDARMA. //To contribute under your name please register on our website.
Registration is FREE.
37|Pot� zadejte sv� u�iv. jm�no a heslo zde: //Then enter your login name and
password here:
36|Abyste odes�lali pod sv�m jm�nem, pros�m zaregistrujte se na na�em webu. Registrace je ZDARMA. //To contribute under your name please register on our website. Registration is FREE.
37|Pot� zadejte sv� u�iv. jm�no a heslo zde: //Then enter your login name and password here:
93,98c81
50|Funguje pouze pokud během instalace EvilLyrics zvol�te "Winamp start-up plugin"/nK
�pln�mu odstraněn� start-up pluginu pou�ijte sekce General plugins v
nastaven�ch Winampu //!!!! Don't translate text "Winamp start-up plugin" ... Only works
if you selected "Winamp start-up plugin" during EvilLyrics installation/nTo remove start-
up plugin completely go to Winamp's General plugins section - message that pops up when
you click a little "?"
50|Funguje pouze pokud během instalace EvilLyrics zvol�te "Winamp start-up plugin"/nK �pln�mu odstraněn� start-up pluginu pou�ijte sekce General plugins v nastaven�ch Winampu //!!!! Don't translate text "Winamp start-up plugin" ... Only works if you selected "Winamp start-up plugin" during EvilLyrics installation/nTo remove start-up plugin completely go to Winamp's General plugins section - message that pops up when you click a little "?"
100,101c83
52|Vr�tit z�kladn� nastaven� //Set to default settings (resets EL settings to
default)
52|Vr�tit z�kladn� nastaven� //Set to default settings (resets EL settings to default)
109,111c91
60|Překladatel�: //"Translators: " text .. not used anywhere yet ... the names of
translators will be hard coded ... so please send the name or nick you would like to
appear here along with translated language file
60|Překladatel�: //"Translators: " text .. not used anywhere yet ... the names of translators will be hard coded ... so please send the name or nick you would like to appear here along with translated language file
113,118c93,95
62|Chcete vymazat obsah textov� cache um�stěn� v "%1" ? /nOperace bude trvat
určitou dobu v z�vislosti na velikosti dat/n(soubory s karaoke zůstanou nedotčeny)
63|Změnili jste způsob organizace cache. Chce nyn� obnovit cache? (Operace mů�e trvat
určitou dobu v z�vislosti na velikosti)
64|Zadejte URL kam odes�lat. Pou�ijte %L pro texty, %S pro n�zev
skladby./nNapř�klad http://www.myblog.com/postlyrics.php?song=%S&lyrics=%L
62|Chcete vymazat obsah textov� cache um�stěn� v "%1" ? /nOperace bude trvat určitou dobu v z�vislosti na velikosti dat/n(soubory s karaoke zůstanou nedotčeny)
63|Změnili jste způsob organizace cache. Chce nyn� obnovit cache? (Operace mů�e trvat určitou dobu v z�vislosti na velikosti)
64|Zadejte URL kam odes�lat. Pou�ijte %L pro texty, %S pro n�zev skladby./nNapř�klad http://www.myblog.com/postlyrics.php?song=%S&lyrics=%L
120,125c97,98
66|Doposud nem�te ��dn� karaoke index. Aktualizujte nyn�. //You don't have
karaoke index yet. Update it - text that shows on karaoke status label when you have no
karaoke index ... shouldn't happen though
67|Tento program mů�ete volně ��řit. Proto�e je tento program zdarma, autor
nemů�e n�st odpovědnost za chov�n� programu. Neexistuj� ��dn� z�ruky,
vysloven� nebo vypl�vaj�c�, k tomuto produktu.
66|Doposud nem�te ��dn� karaoke index. Aktualizujte nyn�. //You don't have karaoke index yet. Update it - text that shows on karaoke status label when you have no karaoke index ... shouldn't happen though
67|Tento program mů�ete volně ��řit. Proto�e je tento program zdarma, autor nemů�e n�st odpovědnost za chov�n� programu. Neexistuj� ��dn� z�ruky, vysloven� nebo vypl�vaj�c�, k tomuto produktu.
127,131c100,101
69|... a v�em ostatn�m, kteř� pom�hali s cenn�mi připom�nkami a podporou.
//... and all the rest of you who helped with valuable suggestions and support.
70|EvilLyrics je free software. Jestli ale chcete ocenit na�i pr�ci, mů�ete n�m
poslat dar na darovac� str�nce na�eho webu. //EvilLyrics is free software, if you
would like to appreciate our work you may donate in Donation page of our website.
69|... a v�em ostatn�m, kteř� pom�hali s cenn�mi připom�nkami a podporou. //... and all the rest of you who helped with valuable suggestions and support.
70|EvilLyrics je free software. Jestli ale chcete ocenit na�i pr�ci, mů�ete n�m poslat dar na darovac� str�nce na�eho webu. //EvilLyrics is free software, if you would like to appreciate our work you may donate in Donation page of our website.
188,189c158
120|Hlasov�n� pro kvalitu karaoke //ie voting for karaoke files .. feel free to
rephrase ... like voting for karaoek files ... and good/bad file
120|Hlasov�n� pro kvalitu karaoke //ie voting for karaoke files .. feel free to rephrase ... like voting for karaoek files ... and good/bad file
208,209c177
139|Vy (pravděpodobně neodeslan� soubor) //informing that karaoke file has no name in
it, so it was probably created by you and haven't been sent yet
139|Vy (pravděpodobně neodeslan� soubor) //informing that karaoke file has no name in it, so it was probably created by you and haven't been sent yet
212,213c180
142|Vynechat pr�zdn� ř�dky //meaning that number of timestamps doesn't take into
account timestamps for empty lines .. can be used "without empty lines"
142|Vynechat pr�zdn� ř�dky //meaning that number of timestamps doesn't take into account timestamps for empty lines .. can be used "without empty lines"
216,217c183
145|Chyba při proch�zen� souborů //error while getting info for info window ... can
translate just like "error"
145|Chyba při proch�zen� souborů //error while getting info for info window ... can translate just like "error"
219,220c185
147|Informace o aktu�ln� skladbě // name of the info window .. keep case .. it's
displayed like EvilLyrics - current info name
147|Informace o aktu�ln� skladbě // name of the info window .. keep case .. it's displayed like EvilLyrics - current info name
228,230c193
155|Udejte, pros�m, kr�tk� popis toho, proč si mysl�te, �e filtr selhal
(nevr�til ��dn� text, informace o interpretovi/skladbě v textu, atd.) nebo pouze
ode�lete bez ud�n� důvodu.
155|Udejte, pros�m, kr�tk� popis toho, proč si mysl�te, �e filtr selhal (nevr�til ��dn� text, informace o interpretovi/skladbě v textu, atd.) nebo pouze ode�lete bez ud�n� důvodu.
239,242c202,203
164|nezn�m� //as Lyrics source: unknown ... when we don't know which url lyrics came
from
165|Abyste znovu povolili skryt� tlač�tka, klikněte na "Reset" v dal��m
okně./nMů�ete tak� nastavit zalamov�n� panelu n�strojů v Nastaven�ch.
164|nezn�m� //as Lyrics source: unknown ... when we don't know which url lyrics came from
165|Abyste znovu povolili skryt� tlač�tka, klikněte na "Reset" v dal��m okně./nMů�ete tak� nastavit zalamov�n� panelu n�strojů v Nastaven�ch.
244,245c205
167|hled�n� "%1" (stiskněte tlač�tko Upravit pro �pravu textu) //displayed in
statusbar while using type-ahead ...
167|hled�n� "%1" (stiskněte tlač�tko Upravit pro �pravu textu) //displayed in statusbar while using type-ahead ...
247,253c207,208
169|Zadejte znovu svůj dotaz // displays after you pressed esc ... you are actually being
asked to type your query again
170|Nyn� jste v m�du nahr�v�n� karaoke. Pusťte skladbu, synchronizujte čas zde
a ve va�em přehr�vači. Posunujte se po ř�dc�ch stisknut�m �ipky DOLŮ,
předchoz� časovou značku sma�ete �ipkou NAHORU. Nechte skladbu dohr�t do konce,
objev� se dotaz pro ulo�en� karaoke. Pot� přehrajte skladbu znovu a karaoke bude
odesl�no na n� server. Klikněte sem pro v�ce informac�.
169|Zadejte znovu svůj dotaz // displays after you pressed esc ... you are actually being asked to type your query again
170|Nyn� jste v m�du nahr�v�n� karaoke. Pusťte skladbu, synchronizujte čas zde a ve va�em přehr�vači. Posunujte se po ř�dc�ch stisknut�m �ipky DOLŮ, předchoz� časovou značku sma�ete �ipkou NAHORU. Nechte skladbu dohr�t do konce, objev� se dotaz pro ulo�en� karaoke. Pot� přehrajte skladbu znovu a karaoke bude odesl�no na n� server. Klikněte sem pro v�ce informac�.
257,258c212
174|Spusťte svůj přehr�vač nebo napi�te n�zev interpreta a skladby do horn�ho
pole.
174|Spusťte svůj přehr�vač nebo napi�te n�zev interpreta a skladby do horn�ho pole.
269,270c223
185|Nem�te nyn� povoleno odes�lat karaoke ručně. Přehrajte vytvořen� karaoke
znovu a bude odesl�no automaticky.
185|Nem�te nyn� povoleno odes�lat karaoke ručně. Přehrajte vytvořen� karaoke znovu a bude odesl�no automaticky.
272,275c225,226
187|Karaoke, kter� jste vytvořili, nesplňuje na�e po�adavky. Pokuste se vytvořit
nov�.
188|Manu�lně jste změnili n�zev skladby./nChcete ulo�it text pod původn�m
n�zvem (%1)?/nPokud ano, a� př�tě přehrajete skladbu, bude zobrazen tento text.
187|Karaoke, kter� jste vytvořili, nesplňuje na�e po�adavky. Pokuste se vytvořit nov�.
188|Manu�lně jste změnili n�zev skladby./nChcete ulo�it text pod původn�m n�zvem (%1)?/nPokud ano, a� př�tě přehrajete skladbu, bude zobrazen tento text.
278,283c229,230
191|Zji�těno %1 časov�ch značek ve skladbě %2 za %3/nPokud čas neodpov�d� času
zobrazen�mu ve va�em přehr�vači, přečtěte si instrukce a nahrejte karaoke
znovu/nUlo�it karaoke nyn�? //like detected 22 timestamps in song Britney Spears -
Lucky within 3:40
192|Soubor s karaoke byl ulo�en. Přehrajte skladbu znovu, pokud je karaoke ulo�eno
spr�vně, bude odesl�no na server.
191|Zji�těno %1 časov�ch značek ve skladbě %2 za %3/nPokud čas neodpov�d� času zobrazen�mu ve va�em přehr�vači, přečtěte si instrukce a nahrejte karaoke znovu/nUlo�it karaoke nyn�? //like detected 22 timestamps in song Britney Spears - Lucky within 3:40
192|Soubor s karaoke byl ulo�en. Přehrajte skladbu znovu, pokud je karaoke ulo�eno spr�vně, bude odesl�no na server.
289,290c236
198|pou�ito kl�čov� slovo //lowercase .. meaning "using keyword keyword" ... like
"using keyword songtexten"
198|pou�ito kl�čov� slovo //lowercase .. meaning "using keyword keyword" ... like "using keyword songtexten"
292,293c238
200|V� text byl ulo�en do souboru "lyrics.txt" do slo�ky EvilLyrics. Chcete jej
otevř�t nyn� otevř�t v Pozn�mkov�m bloku?
200|V� text byl ulo�en do souboru "lyrics.txt" do slo�ky EvilLyrics. Chcete jej otevř�t nyn� otevř�t v Pozn�mkov�m bloku?
300,301c245
207|Volby odes�l�n� nejsou vyplněny spr�vně //displayed while posting lyrics to a
webpage (error)
207|Volby odes�l�n� nejsou vyplněny spr�vně //displayed while posting lyrics to a webpage (error)
304,305c248
210|Texty k va�i skladbě nenalezeny. Přečtěte si někter� tipy k tomu jak zlep�it
vyhled�v�n� textů.
210|Texty k va�i skladbě nenalezeny. Přečtěte si někter� tipy k tomu jak zlep�it vyhled�v�n� textů.
307,308c250
212|[%1] ukl�d�m: %2 [%3 pozic ulo�eno] //like [00:58] saving: Lucky [8 positions
saved] ... ie %1=time, %2=song name, %3=number of timestamps saved
212|[%1] ukl�d�m: %2 [%3 pozic ulo�eno] //like [00:58] saving: Lucky [8 positions saved] ... ie %1=time, %2=song name, %3=number of timestamps saved
311,312c253
215|Zvolte str�nku a stiskněte Enter //on submit lyrics dialog ... bellow it is the
list of sites
215|Zvolte str�nku a stiskněte Enter //on submit lyrics dialog ... bellow it is the list of sites
314,317c255,256
217|Nic k odesl�n� nebo ji� bylo odesl�no // can rephrase like "karaoke doesn't
exist or it was already submitted"
218|Nelze z�skat n�zev interpreta, opravte sv� ID3 popisky //while searching for
poster .. we need to get artist name ... if mp3 is not tagged properly we can't get it
217|Nic k odesl�n� nebo ji� bylo odesl�no // can rephrase like "karaoke doesn't exist or it was already submitted"
218|Nelze z�skat n�zev interpreta, opravte sv� ID3 popisky //while searching for poster .. we need to get artist name ... if mp3 is not tagged properly we can't get it
319,321c258
220|Importujete soubor časov�ch značek pro pr�vě bě��c�: /n%1/nUjistěte se, zda
d�lka va�� mp3 je přibli�ně %2 // like you importing timestamp file for britney
spears, check if length is approximately 3:22
220|Importujete soubor časov�ch značek pro pr�vě bě��c�: /n%1/nUjistěte se, zda d�lka va�� mp3 je přibli�ně %2 // like you importing timestamp file for britney spears, check if length is approximately 3:22
326,333c263,265
224|EvilLyrics se nebude pokou�et st�hnout /ntexty k %1 skladb�m //like EvilLyrics
will now try to download lyrics to 15 songs ... displayed when you drop a playlist into
evillyrics window
225|Časov� značky jsou ukl�d�ny. N�sledujte instrukce. //after you press karaoke
recording button // displayed in statusbar when you press karaoke recording button
226|Pro zač�tek tvorby časov�ch značek stiskněte STOP a pot� PLAY ve va�em
přehr�vači./nČasy v přehr�vači i EvilLyrics mus� b�t synchronizov�ny!
//displayed in popup window when karaoke recording button pressed
224|EvilLyrics se nebude pokou�et st�hnout /ntexty k %1 skladb�m //like EvilLyrics will now try to download lyrics to 15 songs ... displayed when you drop a playlist into evillyrics window
225|Časov� značky jsou ukl�d�ny. N�sledujte instrukce. //after you press karaoke recording button // displayed in statusbar when you press karaoke recording button
226|Pro zač�tek tvorby časov�ch značek stiskněte STOP a pot� PLAY ve va�em přehr�vači./nČasy v přehr�vači i EvilLyrics mus� b�t synchronizov�ny! //displayed in popup window when karaoke recording button pressed
336,338c268
229|Informace o str�nce nejsou k dispozici //when you try to open original page in your
browser (using globe icon) but original location information is not available so it
cannot be opened
229|Informace o str�nce nejsou k dispozici //when you try to open original page in your browser (using globe icon) but original location information is not available so it cannot be opened
341,349c271,274
232|Re�im �prav - klikněte na ikonku Ulo�it pro pokračov�n� ve stahov�n�
textu
233|Př�li� velk� - přeskočeno ... // when too large file is being downloaded ...
over 100kb ... we know it's nt lyrics because lyrics pages don't use to be that big so we
just cancel downloading
234|stahov�n� z %1 (%2 bytů) //in statusbar ... like: downloading from lyrics.com
(3000 bytes)
235|přesměrov�n� (#%1) ... //nth redirection while downloading ... like Redirecting
(#2) ...
232|Re�im �prav - klikněte na ikonku Ulo�it pro pokračov�n� ve stahov�n� textu
233|Př�li� velk� - přeskočeno ... // when too large file is being downloaded ... over 100kb ... we know it's nt lyrics because lyrics pages don't use to be that big so we just cancel downloading
234|stahov�n� z %1 (%2 bytů) //in statusbar ... like: downloading from lyrics.com (3000 bytes)
235|přesměrov�n� (#%1) ... //nth redirection while downloading ... like Redirecting (#2) ...
351,352c276
237|Karaoke pruh - klikni na spodn� text pro skryt� n�zvu okna //displayed on top
of the karaoke bar when it is in "border" mode
237|Karaoke pruh - klikni na spodn� text pro skryt� n�zvu okna //displayed on top of the karaoke bar when it is in "border" mode
361,365c285,286
246|D�lka souboru Karaoke nesouhlas� s d�lkou skladby. Neodesl�no na server.
//Karaoke file length does not match song length. Not posting to server ...
247|Přihlasovac� jm�no/helo OK. Nyn� mů�ete odes�lat karaoke pod s�m
jm�nem. //Login/password OK. You can now post karaoke under your name. //for testing
karaoke credentials
246|D�lka souboru Karaoke nesouhlas� s d�lkou skladby. Neodesl�no na server. //Karaoke file length does not match song length. Not posting to server ...
247|Přihlasovac� jm�no/helo OK. Nyn� mů�ete odes�lat karaoke pod s�m jm�nem. //Login/password OK. You can now post karaoke under your name. //for testing karaoke credentials
367,368c288
249|K�dov�n� // Encoding -- for changing text encoding (right click menu - encoding
names will stay in english ... for now)
249|K�dov�n� // Encoding -- for changing text encoding (right click menu - encoding names will stay in english ... for now)
371,372c291
252|Otev�r�n� %1 ve va�em prohl�eči ... // Opening %1 in your browser ...
//Like "Opening www.evillabs.sk in your browser ...
252|Otev�r�n� %1 ve va�em prohl�eči ... // Opening %1 in your browser ... //Like "Opening www.evillabs.sk in your browser ...
382,383c301
262|Karaoke bylo vytvořeno pro jin� text, ne� je ten V�. Chcete ho znovu st�hnout
z původn�ho um�stěn�?
262|Karaoke bylo vytvořeno pro jin� text, ne� je ten V�. Chcete ho znovu st�hnout z původn�ho um�stěn�?
389,390c307
268|Texty neuklizeny? Klikněte na stavov� ř�dek pro odesl�n� n�vrhu na
filtrov�n� //Lyrics not cleaned? Click status bar to submit filter suggestion.
268|Texty neuklizeny? Klikněte na stavov� ř�dek pro odesl�n� n�vrhu na filtrov�n� //Lyrics not cleaned? Click status bar to submit filter suggestion.
392,393c309
270|Neregistrov�n nebo �patn� kombinace jm�na/hesla. Registrujte se zde //Not
registered or wrong login/password combination. Register here
270|Neregistrov�n nebo �patn� kombinace jm�na/hesla. Registrujte se zde //Not registered or wrong login/password combination. Register here
397,398c313
274|Chcete změnit sv� jm�no/heslo na %1/%2 ? //i.e. do you want to change change your
login/password to John/secret ?
274|Chcete změnit sv� jm�no/heslo na %1/%2 ? //i.e. do you want to change change your login/password to John/secret ?
400,401c315
276|Zobrazovat spolu s přehr�vačem //tells whether to bring EL window to front when you
focus your media player
276|Zobrazovat spolu s přehr�vačem //tells whether to bring EL window to front when you focus your media player
Some characters might appear incorrectly here, but they can still show correctly in EvilLyrics when using LNG file. Please test it first before you start making correction.
EvilLyrics Localization Template
version for build 134 - 14/09/2004
check for latest version and recent changes at
http://www.evillabs.sk/evillyrics/localize.php
ONLY TRANSLATE TEXT BETWEEN number AND //. Text after // is just remark, there's no need
to translate that
when you're done, compile your file with ELtrans.exe, put created lng file into your EL
directory and try to load it
If it loads successfully, check if the text isn't overlapped somewhere
Feel free to rephrase some texts if they sound more understandable in your language
/n is new line delimiter
%1 and %2 are parameters ... they will get replaced in the text
First line is a charset number .. replace XXX by your number and test it
charsetWestEurope = 0
charsetDefault = 1
charsetSymbol = 2
charsetJapanese = 128
charsetKorean = 129
charsetChineseS = 134
charsetChienseT = 136
charsetGreek = 161
charsetTurkish = 162
charsetHebrew = 177
charsetArabic = 178
charsetBaltic = 186
charsetCyrillic = 204
charsetEastEurope = 238
charsetDosBox = 255
--- localization file start
Charset|238
0|Obecn� //General
1|Cache //Cache
2|Karaoke //Karaoke
3|Roz��řen� //Advanced
4|O programu //About
6|Vzhled //Apperance-frame
7|V�dy nahoře //Always on top
8|Schovat na li�tu //Tray mode
9|Minimalizovat při zavřen� //Minimize on close
10|Zvolit font textů //Select lyrics font
11|Pozad� //Background - label
12|Nastaven� vyhled�v�n� //Search settings - frame name
13|Kl�čov� slovo //"Lyrics" keyword - label
14|Kl�čov� slova pou��van� ve vyhled�vač�ch/nPokud poslouch�te vět�inou
jin� ne� anglick� skladby/nzvolte nebo napi�te kl�čov� slovo ve va�em
jazyce // "lyrics keyword label tooltip description - Keyword used to query search
engines/nIn case you listen mostly to non-english songs/npick or type keyword in your
language
15|Zobrazit v hlavn�m okně //Show keyword selector in main window - checkbox
127|Povolit nezn�m� str�nky //Allow unknown sites
16|Proch�zen� n�zvů //Song title parsing - frame name
17|Nevyřazovat č�sla //1st filtering option Don 't filter numbers
18|Vyřazovat samostatn� č�sla //2nd filtering option Filter stand-alone numbers i.e.
numbers surrounded by spaces ... ie which are not part of the word like in U2
19|Vyřazovat v�echna č�sla //3nd filtering option - Filter all numbers
5|Ignorovat text v z�vork�ch //Ignore bracketed text - checkbox
20|Vyřazen� slova //Excluded keywords - label
21|Nastaven� Cache //Cache settings - frame name
22|Vyčistit Cache //Clear cache
23|Organizace Cache //Cache organization
24|Podle prvn�ho p�smene //By first letter
25|Jedna slo�ka //Single directory
26|Cesta ke cache //Cache path
27|Znovu ověřit vadn� texty po t�dnu //Re-check wrong lyrics after a week
28|Automaticky ukl�dat pod origin�ln�m n�zvem skladby po změně //Automatically
save under original song name after change
29|Proxy //Proxy - frame label
30|Pou��t proxy //Use proxy
31|Server //Server
32|Port //Port
33|U�ivatelsk� jm�no //Username
34|Heslo //Password
35|Odes�l�n� karaoke //Karaoke posting - frame name
36|Abyste odes�lali pod sv�m jm�nem, pros�m zaregistrujte se na na�em webu.
Registrace je ZDARMA. //To contribute under your name please register on our website.
Registration is FREE.
37|Pot� zadejte sv� u�iv. jm�no a heslo zde: //Then enter your login name and
password here:
38|Jm�no //Login
39|Heslo //Password
40|Registrace //Register - button which takes you to registration page
41|Aktualizace indexu Karaoke //Karaoke index update - frame name
42|Aktualizovat Karaoke index //Update karaoke index now!... ie. button text
43|Okno s upozorněn�m na karaoke //Karaoke pop-up alerts
44|Odes�l�n� textů //Lyrics posting
128|na web // (save lyrics) to url
129|na disk // (save lyrics) to file
45|Neukl�dat //Don't save - 3 file saving options
46|Ukl�dat automaticky //Save automatically
47|Po stisku tlač�tka //On button press
48|Dal�� nastaven� //Other settings - frame name
49|Spustit s Winampem //Start with Winamp
50|Funguje pouze pokud během instalace EvilLyrics zvol�te "Winamp start-up plugin"/nK
�pln�mu odstraněn� start-up pluginu pou�ijte sekce General plugins v
nastaven�ch Winampu //!!!! Don't translate text "Winamp start-up plugin" ... Only works
if you selected "Winamp start-up plugin" during EvilLyrics installation/nTo remove start-
up plugin completely go to Winamp's General plugins section - message that pops up when
you click a little "?"
51|Anonymn� statistiky //Anonymous statistics
52|Vr�tit z�kladn� nastaven� //Set to default settings (resets EL settings to
default)
53|Aktualizace //Updates - frame name
54|Zjistit nov� //Check new (checks for new version of EL)
55|OK //OK - bottom buttons
56|Storno //Cancel - bottom buttons
57|Pou��t //Apply - bottom buttons
58|Nastaven� //Preferences - window name
59|aktualizace ... //updating ... displayed on the button while updating karaoke index
60|Překladatel�: //"Translators: " text .. not used anywhere yet ... the names of
translators will be hard coded ... so please send the name or nick you would like to
appear here along with translated language file
61|Zvolte adres�ř //on folder picking dilaog
62|Chcete vymazat obsah textov� cache um�stěn� v "%1" ? /nOperace bude trvat
určitou dobu v z�vislosti na velikosti dat/n(soubory s karaoke zůstanou nedotčeny)
63|Změnili jste způsob organizace cache. Chce nyn� obnovit cache? (Operace mů�e trvat
určitou dobu v z�vislosti na velikosti)
64|Zadejte URL kam odes�lat. Pou�ijte %L pro texty, %S pro n�zev
skladby./nNapř�klad http://www.myblog.com/postlyrics.php?song=%S&lyrics=%L
65|V� karaoke index je %1 dnů(y) star� old/nSouborů v indexu: %2
66|Doposud nem�te ��dn� karaoke index. Aktualizujte nyn�. //You don't have
karaoke index yet. Update it - text that shows on karaoke status label when you have no
karaoke index ... shouldn't happen though
67|Tento program mů�ete volně ��řit. Proto�e je tento program zdarma, autor
nemů�e n�st odpovědnost za chov�n� programu. Neexistuj� ��dn� z�ruky,
vysloven� nebo vypl�vaj�c�, k tomuto produktu.
68|Děkujeme: //"Thanks to" text
69|... a v�em ostatn�m, kteř� pom�hali s cenn�mi připom�nkami a podporou.
//... and all the rest of you who helped with valuable suggestions and support.
70|EvilLyrics je free software. Jestli ale chcete ocenit na�i pr�ci, mů�ete n�m
poslat dar na darovac� str�nce na�eho webu. //EvilLyrics is free software, if you
would like to appreciate our work you may donate in Donation page of our website.
71|Posledn� aktualizace: //Last filter update:
//Main application window related
//toolbar
72|Zkusit dal�� v�sledek
73|Obnovit text
74|Zastavit stahov�n�
75|Upravit text
76|Vytisknout text
77|Otevř�t původn� str�nku s textem v prohl�eči
78|Texty pro cel� album
79|Fulltextov� hled�n� textu na internetu
80|V�echny skladby aktu�ln�ho interpreta
81|Odeslat texty na webovou str�nku
82|Vstoupit do nahr�v�n� karaoke
83|Vyhledat soubor s karaoke
84|Zobrazit karaoke pruh
86|N�pověda
//Toolbar submenus
85|Hled�n� skladby na Google
87|Překlad textu
88|Hled�n� v cel�m textu
89|O albu ... //album profile search ... like profile on Amazon
90|Hled�n� akordů
91|Obal alba //album cover serach
92|Texty cel�ho alba ...
93|Plak�ty ...
94|Allmusic profil průvodce
95|Odeslat texty //submit lyrics to selected lyrics page
96|EvilLyrics domovsk� str�nka
97|Nahl�sit chybu //ie application bug
98|dal�� hled�n� //keep case
99|Fulltextov� hled�n� na internetu
100|Fulltextov� hled�n� v cache
101|St�hnout karaoke
102|Smazat karaoke
103|Odeslat karaoke
104|Instrukce k vytv�řen� karaoke
//Statusbar
105|Karaoke informace
106|Stav připojen� //ie internet connection online/offline
//Popup Menus
//Main popup menu .. keep texts short here so menu doesn't get wide
107|Vysvětlit "%1" ...
108|Odstranit tento text //erases lyrics to current song
109|Cache informace
110|Compact m�d
111|�pravy
112|Zobrazit karaoke pruh
113|Posouv�n� karaoke //function for turning scrolling on/off
114|Kop�rovat
115|Vlo�it
116|Dal�� hled�n�
117|Konec
//Statusbar menu
118|Nahl�sit vadn� filtr
119|Proč nelze nic nal�zt?
120|Hlasov�n� pro kvalitu karaoke //ie voting for karaoke files .. feel free to
rephrase ... like voting for karaoek files ... and good/bad file
121|Toto karaoke je v poř�dku
122|Toto karaoke je vadn�
123|N�pověda ke stavov�mu ř�dku
124|Kop�rovat adresu textu do schr�nky
//Karaoke statusbar icon menu
125|Vybrat nejvodněj�� v�sledek
126|Přej�t na seznam karaoke (prohl�eč)
//functionality
//Cacheinfo box
130|Skladba
131|Cesta //Path to the song on your hard drive
132|St�hnuto //followed by date
133|St�hnuto z //followed by url
134|Ručně upraveno
135|Ano
136|Ne
137|Počet ř�dek // number of lines in lyrics file
138|Karaoke st�hnuto //followed by date
139|Vy (pravděpodobně neodeslan� soubor) //informing that karaoke file has no name in
it, so it was probably created by you and haven't been sent yet
140|Autor karaoke //karaoke author name
141|Počet časov�ch značek
142|Vynechat pr�zdn� ř�dky //meaning that number of timestamps doesn't take into
account timestamps for empty lines .. can be used "without empty lines"
143|nest�hnuto
144|Přehr�vač
145|Chyba při proch�zen� souborů //error while getting info for info window ... can
translate just like "error"
146|Chcete zkop�rovat tuto informaci do schr�nky?
147|Informace o aktu�ln� skladbě // name of the info window .. keep case .. it's
displayed like EvilLyrics - current info name
148|stahuji vysvětlen� ... //displayed while explanation is downloaded from dictionary
149|Nenalezeno ve slovn�ku
150|Aktualizace byla �spě�n� //Karaoke index update
151|Chyba během aktualizace
152|U� jste hlasovali //karaoke voting messages ... can be "You already voted"
153|Děkujeme za v� hlas
154|Chyba str�nky, pros�me opakujte po�adavek později
155|Udejte, pros�m, kr�tk� popis toho, proč si mysl�te, �e filtr selhal
(nevr�til ��dn� text, informace o interpretovi/skladbě v textu, atd.) nebo pouze
ode�lete bez ud�n� důvodu.
156|Vadn� filtr //the name of the dialog
157|�patn� přihla�ovac� jm�no nebo heslo
158|Hl�en� odesl�no, děkujeme
159|Mus�te b�t zaregistrov�ni v sekci karaoke pro odesl�n� hl�en�
160|No matching karaoke available. Double-click the icon to open karaoke list.
161|on-line //lowercase
162|off-line //lowercase
163|Chcete pracovat off-line?
164|nezn�m� //as Lyrics source: unknown ... when we don't know which url lyrics came
from
165|Abyste znovu povolili skryt� tlač�tka, klikněte na "Reset" v dal��m
okně./nMů�ete tak� nastavit zalamov�n� panelu n�strojů v Nastaven�ch.
166|Karaoke posunuto o %1 sec //followed by number of seconds
167|hled�n� "%1" (stiskněte tlač�tko Upravit pro �pravu textu) //displayed in
statusbar while using type-ahead ...
168|"%1" nebylo nalezeno. Stiskněte ESC pro pokračov�n�
169|Zadejte znovu svůj dotaz // displays after you pressed esc ... you are actually being
asked to type your query again
170|Nyn� jste v m�du nahr�v�n� karaoke. Pusťte skladbu, synchronizujte čas zde
a ve va�em přehr�vači. Posunujte se po ř�dc�ch stisknut�m �ipky DOLŮ,
předchoz� časovou značku sma�ete �ipkou NAHORU. Nechte skladbu dohr�t do konce,
objev� se dotaz pro ulo�en� karaoke. Pot� přehrajte skladbu znovu a karaoke bude
odesl�no na n� server. Klikněte sem pro v�ce informac�.
171|Zji�ťov�n� nov�ch filtrů ...
172|Stahov�n� nov�ch filtrů ...
173|Nov� verze EvilLyrics je k dispozici. Chcete přej�t na www.evillabs.sk?
174|Spusťte svůj přehr�vač nebo napi�te n�zev interpreta a skladby do horn�ho
pole.
175|Karaoke index je %1 dn�(y) star�. Aktualizujte jej v Nastaven�ch.
176|zji�ťuji //displayed as tooltip over player icon ... saying like "detecting Winamp"
177|Manu�ln� m�d - no known player detected
178|Karaoke k dispozici - klikněte sem pro sta�en�
179|Karaoke nen� k dispozici
180|Vlo�te slova k vyhled�v�n� (oddělen� mezerami)
181|Dvojklik pro vyhled�n� textů
182|zobrazuji prvn�ch 50 v�sledků
183|��dn� skladba nenalezena, zkuste jin� kl�čov� slova
184|�patn� ID3 popisek, neodesl�no
185|Nem�te nyn� povoleno odes�lat karaoke ručně. Přehrajte vytvořen� karaoke
znovu a bude odesl�no automaticky.
186|Nen� mo�n� odeslat karaoke, opakujte po�adavek později.
187|Karaoke, kter� jste vytvořili, nesplňuje na�e po�adavky. Pokuste se vytvořit
nov�.
188|Manu�lně jste změnili n�zev skladby./nChcete ulo�it text pod původn�m
n�zvem (%1)?/nPokud ano, a� př�tě přehrajete skladbu, bude zobrazen tento text.
189|Karaoke bylo během přehr�v�n� posunuto. Chcete ulo�it změny?
190|Karaoke bylo upraveno. Bude odesl�no a� jej znovu přehrajete.
191|Zji�těno %1 časov�ch značek ve skladbě %2 za %3/nPokud čas neodpov�d� času
zobrazen�mu ve va�em přehr�vači, přečtěte si instrukce a nahrejte karaoke
znovu/nUlo�it karaoke nyn�? //like detected 22 timestamps in song Britney Spears -
Lucky within 3:40
192|Soubor s karaoke byl ulo�en. Přehrajte skladbu znovu, pokud je karaoke ulo�eno
spr�vně, bude odesl�no na server.
193|Pr�vě sta�eno //Meaning lyrics were downloaded "in this moment"
194|stahov�n� ...
195|Text nenalezen
196|��dn� text. Přepněte do On-line m�du pro jeho sta�en�.
197|��dn� filtr nen� pou��v�n
198|pou�ito kl�čov� slovo //lowercase .. meaning "using keyword keyword" ... like
"using keyword songtexten"
199|%1 skladeb ček� na sta�en� //during mass downloading
200|V� text byl ulo�en do souboru "lyrics.txt" do slo�ky EvilLyrics. Chcete jej
otevř�t nyn� otevř�t v Pozn�mkov�m bloku?
201|��dn� text v datab�zi nenalezen, zobrazuje se souvisej�c� str�nka.
202|karaoke nebyla je�tě odesl�na - nechte jej dohr�t do konce
203|karaoke od %1 //karaoke by JohnDoe
204|�patn� text? Zkuste dal�� v�sledek pomoc� tlač�tka 'Dal��' ...
205|Karaoke pro tuto skladbu je k dispozici!
206|Stiskněte ikonku "rtů" pro z�sk�n� karaoke.
207|Volby odes�l�n� nejsou vyplněny spr�vně //displayed while posting lyrics to a
webpage (error)
208|odes�l�n� ... //displayed while posting lyrics to a webpage
209|proch�zen� ... //displayed while parsing (cleaning) downloaded lyrics
210|Texty k va�i skladbě nenalezeny. Přečtěte si někter� tipy k tomu jak zlep�it
vyhled�v�n� textů.
211|Z cache - sta�eno %1 //followed by date and time
212|[%1] ukl�d�m: %2 [%3 pozic ulo�eno] //like [00:58] saving: Lucky [8 positions
saved] ... ie %1=time, %2=song name, %3=number of timestamps saved
213|Hotovo //or Finished or whatever ... something has finished
214|Nenalezeno
215|Zvolte str�nku a stiskněte Enter //on submit lyrics dialog ... bellow it is the
list of sites
216|��dn� karaoke ke smaz�n�
217|Nic k odesl�n� nebo ji� bylo odesl�no // can rephrase like "karaoke doesn't
exist or it was already submitted"
218|Nelze z�skat n�zev interpreta, opravte sv� ID3 popisky //while searching for
poster .. we need to get artist name ... if mp3 is not tagged properly we can't get it
219|Napi�te několik slov z textu skladby (oddělen�ch mezerami) //fulltext song search
220|Importujete soubor časov�ch značek pro pr�vě bě��c�: /n%1/nUjistěte se, zda
d�lka va�� mp3 je přibli�ně %2 // like you importing timestamp file for britney
spears, check if length is approximately 3:22
//batch downloading related
221|Hlasuj pro karaoke kliknut�m zde
222|Nepodporovan� soubor playlistuUnsupported playlist file
223|Playlisty s v�ce ne� %1 polo�kami nejsou podporov�ny
224|EvilLyrics se nebude pokou�et st�hnout /ntexty k %1 skladb�m //like EvilLyrics
will now try to download lyrics to 15 songs ... displayed when you drop a playlist into
evillyrics window
225|Časov� značky jsou ukl�d�ny. N�sledujte instrukce. //after you press karaoke
recording button // displayed in statusbar when you press karaoke recording button
226|Pro zač�tek tvorby časov�ch značek stiskněte STOP a pot� PLAY ve va�em
přehr�vači./nČasy v přehr�vači i EvilLyrics mus� b�t synchronizov�ny!
//displayed in popup window when karaoke recording button pressed
227|Nenačten ��dn� text /// in karaoke recording mode when there are no lyrics
228|Ukl�d�n� karaoke VYPNUTO // araoke mode turned off using teh button
229|Informace o str�nce nejsou k dispozici //when you try to open original page in your
browser (using globe icon) but original location information is not available so it
cannot be opened
230|Nelze z�skat skladbu od tohoto interpreta
231|Ulo�it text //displayed as tooltip on Save button in toolbar when it's pressed
232|Re�im �prav - klikněte na ikonku Ulo�it pro pokračov�n� ve stahov�n�
textu
233|Př�li� velk� - přeskočeno ... // when too large file is being downloaded ...
over 100kb ... we know it's nt lyrics because lyrics pages don't use to be that big so we
just cancel downloading
234|stahov�n� z %1 (%2 bytů) //in statusbar ... like: downloading from lyrics.com
(3000 bytes)
235|přesměrov�n� (#%1) ... //nth redirection while downloading ... like Redirecting
(#2) ...
236|��dn� karaoke k t�to skladbě
237|Karaoke pruh - klikni na spodn� text pro skryt� n�zvu okna //displayed on top
of the karaoke bar when it is in "border" mode
238|Nahl�sit vadn� "%1" filtr //like: Report incorrect "lyrics.com" filter
239|text z //followed by site name
240|Stahov�n� z %1 ... //like: downloading from lyrics.com ...
241|Připojov�n� k %1 ...
242|pou�it filtr [%1] //like: [sing365] filter used
243|v�ce zde //clickable popup link
244|Jazyk
245|Zalamovat tlač�tka
246|D�lka souboru Karaoke nesouhlas� s d�lkou skladby. Neodesl�no na server.
//Karaoke file length does not match song length. Not posting to server ...
247|Přihlasovac� jm�no/helo OK. Nyn� mů�ete odes�lat karaoke pod s�m
jm�nem. //Login/password OK. You can now post karaoke under your name. //for testing
karaoke credentials
248|Zkou�ka // Test //for testing karaoke credentials
249|K�dov�n� // Encoding -- for changing text encoding (right click menu - encoding
names will stay in english ... for now)
250|Akordy nenalezeny // Chords not found
251|Vyhled�v�n� ... // Searching ...
252|Otev�r�n� %1 ve va�em prohl�eči ... // Opening %1 in your browser ...
//Like "Opening www.evillabs.sk in your browser ...
253|Zastaveno // Stopped //after hitting stop button
254|stahov�n� n�zvů skladeb ... // fetching song names ...
255|Upravit posouv�n� karaoke // Adjust karaoke scrolling
256|Exportovat do LRC
257|Ulo�it vytvořen� karaoke v LRC form�tu
258|St�hnout překlady
259|Update //As description of a button to force update
260|Aplikace //Application file update date
261|MilkDrop podpora
262|Karaoke bylo vytvořeno pro jin� text, ne� je ten V�. Chcete ho znovu st�hnout
z původn�ho um�stěn�?
263|Mus�te spou�tět Winamp s Milkdrop
264|Texty jsou zamknut�. Odemkněte k z�pisu ...
265|Uzamknout/odemknout texty
266|Autodetekce znakov� sady //Auto-detect charset
267|Odeslat n�vrh na uklizen� textů // Submit lyrics clean-up suggestion
268|Texty neuklizeny? Klikněte na stavov� ř�dek pro odesl�n� n�vrhu na
filtrov�n� //Lyrics not cleaned? Click status bar to submit filter suggestion.
269|Texty nesplňuj� krit�ria pro publikov�n� //Lyrics don't meet posting criteria
270|Neregistrov�n nebo �patn� kombinace jm�na/hesla. Registrujte se zde //Not
registered or wrong login/password combination. Register here
271|Odeslat na myLyrics // Post to myLyrics
272|Otevř�t myLyrics // Open myLyrics
273|Změny ulo�eny
274|Chcete změnit sv� jm�no/heslo na %1/%2 ? //i.e. do you want to change change your
login/password to John/secret ?
275|Dal�� mo�nosti
276|Zobrazovat spolu s přehr�vačem //tells whether to bring EL window to front when you
focus your media player
277|List unsubmitted karaoke files
278|Karaoke bar when available
279|Add Lyrics tags in iTunes
280|Remember my action and don't show again
281|Automatic karaoke download
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
DownloadCopyright© 2003-24
EvilLaboratories


Links:
Kalendarz na Kwiecien 2019