EvilLyrics

Karaoke for Jeden Osiem L - Jak Zapomniec

Jeden Osiem L - Jak Zapomniec (03:29)
created by nowak2000
Import »»
into EvilLyrics


make sure Jeden Osiem L - Jak Zapomniec is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
69%Thumbs Up     30%Thumbs Down
   (42 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 Lyrics

Ref:
Ile da³bym by zapomniec ciê, wszystkie chwile te,
które s¹ na 'nie' bo chce nie myœlec o tym ju¿,
zdmuchn¹æ wszystkie wspomnienia niczym zaleg³y kurz,
tak ju¿ po prostu nie pamiêtaæ sytuacji,
w których serce klêka, wiem,
nie wyrwê siê chocia¿ bardzo chcê, mam nadziejê ¿e to wiesz i ty.

Znowu widzê ciebie przed swoimi oczami,
znowu zasn¹æ nie mogê, ow³adniêty marzeniami,
wszystko poœwiêcam myœli, ¿e by³aœ kiedyœ blisko,
kiedy czu³em ciebie obok wtedy czu³em, ¿e mam wszystko,
tyle zosta³o po mnie, tylko ty i setki wspomnieñ,
ile da³bym za to by móc o tym ju¿ zapomnieæ,
teraz nie ma nas i nie chcê byæ tam gdzie ty jesteœ,
znowu staniesz przede mn¹, zawsze robisz mi to we œnie,
bêdê patrzy³ jak odchodzisz, chocia¿ chcia³bym siê odwrocic,
bêdê myœla³ ile da³bym komuœ, kto by czas zawróci³,
kto by zatrzyma³ wskazówki tylko na ten jeden moment-
-w chwili, w której ciê pozna³em, poszed³bym ju¿ w drug¹ stronê.

Ref:
Ile da³bym by zapomniec ciê, wszystkie chwile te,
które s¹ na 'nie' bo chce nie myœlec o tym ju¿,
zdmuchn¹æ wszystkie wspomnienia niczym zaleg³y kurz,
tak ju¿ po prostu nie pamiêtaæ sytuacji,
w których serce klêka, wiem,
nie wyrwê siê chocia¿ bardzo chcê, mam nadziejê ¿e to wiesz i ty.

To by³ sen na jawie, gdy marzenia siê spenia³y,
wszystko takie realne, chwile szybko tak mija³y,
tylko my zamkniêci w czterech œcianach,
Ja tak wolny, wa¿ne ty by³aœ obok, a ja czu³em siê spokojny,
pamiêtasz jeszcze te dni, ca³e miesi¹ce,
pamietasz? chcesz zapomnieæ? ja nie mogê, wiem ¿e b³¹dzê,
st¹d te kiedyœ opowiastki - ja, ty i srebrna taca,
kiedyœ to nie przera¿a³o, ju¿ do tego nie chcê wracaæ,
aura zepsucia w powietrzu, tracisz te 50%, chcê zapomnieæ o tobie,
zatrzeæ w pamiêci te noce, by odesz³y w nie pamiêæ chwile,
które zwa³em z³otem, tamte chwile, ten tombak, bo ju¿ wiem co by³o potem

Ref:
Ile da³bym by zapomniec ciê, wszystkie chwile te,
które s¹ na 'nie' bo chce nie myœlec o tym ju¿,
zdmuchn¹æ wszystkie wspomnienia niczym zaleg³y kurz,
tak ju¿ po prostu nie pamiêtaæ sytuacji,
w których serce klêka, wiem,
nie wyrwê siê chocia¿ bardzo chcê, mam nadziejê ¿e to wiesz i ty.

Moje myœli spiêtrzone wokó³ jednej chwili,
kiedyœ tak krótka potrafi³a czas umiliæ,
teraz stoj¹c jakby obok wci¹¿ siê przygl¹dam,
ju¿ nie cieszy jak kiedyœ, wspominam, myœle dok¹d zd¹¿am,
inne cele w ¿yciu, inne plany i pragnienia,
muszê wszystko pozmieniaæ, tak jak czas wszystko zmienia,
to co by³o nie wróci, wiem bo czasem mam nadzieje,
po co mam wiêc pamiêtaæ, ktoœ by powiedzia³ "stare dzieje"
wiem to, nie mogê zapomnieæ jak by³o dobrze,
wiem to, skoñczy³o siê, mój w³asny pogrzeb,
wiem to, i proszê Boga: nigdy wiecej niech nie pozwoli na to,
by ktos trafil w moje serce

Ref:
Ile da³bym by zapomniec ciê, wszystkie chwile te,
które s¹ na 'nie' bo chce nie myœlec o tym ju¿,
zdmuchn¹æ wszystkie wspomnienia niczym zaleg³y kurz,
tak ju¿ po prostu nie pamiêtaæ sytuacji,
w których serce klêka, wiem,
nie wyrwê siê chocia¿ bardzo chcê, mam nadziejê ¿e to wiesz i ty.

other by the same artist (click icon to import directly)
Jeden Osiem L - Jak Zapomniec (03:29) [nowak2000]
jeden osiem L - Jak zapomniec (03:31) [anonymous]
Jeden Osiem L - Jak zapomnie (03:28) [anonymous]
Jeden Osiem L - Jak zapomnie (03:29) [anonymous]
Jeden Osiem L - Jak zapomnie (03:29) [anonymous]
Jeden Osiem L - Pytam kiedy (03:21) [anonymous]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download


christian holidays dates

Copyright
© 2003-19
EvilLaboratories