EvilLyrics

Karaoke for Jacek Kaczmarski - 1788

Jacek Kaczmarski - 1788 (04:06)
created by anonymous
Import »»
into EvilLyrics


make sure Jacek Kaczmarski - 1788 is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
64%Thumbs Up     35%Thumbs Down
   (42 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 Lyrics

Ta pierwsza morska podr� do Australii!
�otry przy burtach, prostytutki w kojach -
Wszyscy si� bali, �kali i rzygali
W drodze do raju. Przewrotno�ci Twoja
Panie, co� w jeszcze nam nieznanych planach
Mia� czarne diab�y strzeg�ce wybrze�y
Edenu, kt�ry przeznaczy�e� dla nas,
A w kt�ry nikt, prawd� m�wi�c, nie wierzy�!

Czym �e�my, marni, zas�u�yli na to?
Ten, co zawisn�� mia� za kradzie� p�aszcza -
P�aka� nad swoj� niechybn� zatrat�;
Nie widzia� Ciebie w robaczywych masztach
Statku, co tylko by� wi�zieniem nowym;
Tej co kupczy�a cia�ami swych dziatek -
Ani przez mgnienie nie przysz�o do g�owy,
�e to nadziei - nie rozpaczy statek.

Niejeden �o�nierz z ponurej eskorty
(Bo czym si� ich los od naszego r�ni�?)
Wiedzia�, �e nigdy ju� nie ujrzy portu,
Gdzie go podejm� karczmarze us�u�ni
I p�atne dziewki; �e zabraknie rumu
Zanim do celu przygnasz okr�t szparki.
Z marynarzami pili wi�c na um�r
I - wbrew zakazom - grali o wi�niarki.

Prawda, nie wszyscy pr�by Twe przetrwali,
Ale te� ci�ko� nas do�wiadcza�, Panie:
Nie oszcz�dza�e� nam wysokiej fali,
Za kt�r� mnogim przysz�o w oceanie
Zako�czy� �ywot; innym dzi�s�a zgni�y,
Wypad�y z�by, rozgorza�y wrzody...
Wi�c znacz� nasz zielony szlak mogi�y
Szkorbutu, sza�u, francuskiej choroby.

Nikt nie odnajdzie w ruchomych odch�aniach
Cia� nieszcz�nik�w - opr�cz Ciebie, Bo�e.
Ich �ywot grzeszny epitafi�w wzbrania,
Lecz - ukarani. Wi�c wystarczy mo�e,
�e� si� pos�u�y� starszliwym przyk�adem:
Oni naprawd� dotarli do piekie�,
A umieraj�c nie wierzy� z nich �aden,
�e w swym cierpieniu umiera - cz�owiekiem.

L�d nam si� wyda� niego�cinny, dziki;
�otr bez honoru, kobieta sprzedajna
Z dnia na dzie� - jak si� sta� ma osadnikiem
Nieznanych �wiat�w? Bo rozpozna� Raj nam
Nie by�o �atwo; znale�� w sobie si��,
Wbrew przeciwno�ciom, bez s�owa zach�ty
By mimo wszystko �y� - nim nam odkry�e�
Kraj szczodry w zbo�e, z�oto i diamenty.

�ajdacki pomiot,�otrowskie nasienie
Czerpi�c ze spichrza Twoich d�br wszelakich -
Cho� tyle wiemy w�asnym do�wiadczeniem:
W nas jest Raj, Piek�o - I do obu - szlaki.


other by the same artist (click icon to import directly)
Jacek Kaczmarski - 1788 (04:06) [anonymous]
Jacek Kaczmarski - Autoportret Z Psem (02:01) [desdin]
Jacek Kaczmarski - Litania (02:39) [anonymous]
Jacek Kaczmarski - Mury (05:11) [anonymous]
jacek kaczmarski - nasza klasa (04:04) [anonymous]
Jacek Kaczmarski - O Krok ... (01:56) [anonymous]
Jacek Kaczmarski - Pozegnanie Okudzawy (04:16) [desdin]
Jacek Kaczmarski - Wyschniete Strumienie (01:48) [anonymous]
Jacek Kaczmarski - Wyschniete Strumienie (01:48) [anonymous]
jacek kaczmarski gintrowski and lapinski - zrodlo (03:30) [desdin]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download

Copyright
© 2003-18
EvilLaboratories