EvilLyrics

Karaoke for Delfinai - Saule

Delfinai - Saule (02:52)
created by anonymous
Import »»
into EvilLyrics


make sure Delfinai - Saule is playing in your player!
You have to use EvilLyrics in order to play karaoke. Get it here »»

Vote for quality of these timestamps: 
61%Thumbs Up     38%Thumbs Down
   (21 votes)
Now you can vote directly from EvilLyrics via its statusbar menu

 Lyrics

Að sugalvojau saulæ danguje,
Að sugalvojau j� , Tave, save,
Kit� dien� lietø su audra
Ir tada að vël jauèiuosi lyg vandenyje,
Skubu, bet viskas plaukia pro mane,
Að neþinau ar meilë tik apgaule...

Priedainis:
Saule, mano saule, kur Tu iðëjai?
Mano paprastas pasaulis neatleis,
Mano paprastas pasaulis nesupras,
Kaip prarast.
Mano saule, mano ryto spinduliai,
Mano paprastas pasaulis neatleis,
Mano paprastas pasaulis nesupras,
Kaip prarast.

Suðalo raðalas senø laiðkø,
Ið kur jie skrido paukðèiais
Ir á kur að neþinau
Ir namuose tyla
Ir vël jauèiuosi lyg vandenyje,
Skubu, bet viskas plaukia pro mane,
Að neþinau ar meile tik apgaule.

Priedainis.

Að taip bijau kaþk� svarbaus pamirðt
Að ieðkosiu savo saulës ji sugráð
O ðis ruduo atëjo tik dël to kad lapam reikia krist

Priedainis.

Ðimtai ir tûkstanèiai þydrø svajoniø
Kas galëjo bût bet liko tiktai dûmai,
Patikëjom mes,
Að negaliu suprast kaip prarast,
Mano saule, mano ryto spinduliai,
Mano paprastas pasaulis neatleis,
Mano paprastas pasaulis nesupras kaip prarast
Saule, mano saule, kur tu iðëjai...


other by the same artist (click icon to import directly)
Delfinai - Neiseik (03:26) [anonymous]
Delfinai - Saule (02:52) [anonymous]
DELFINAI - Svajons (03:56) [anonymous]

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Register in order to contribute under your name »»

Read karaoke FAQ »»
 
:: EvilLyrics
Screens
Karaoke
Lyrics
Players
Development
F.A.Q.
Addons
Promote
Download


christian holidays dates

Copyright
© 2003-19
EvilLaboratories